Dzieje wsi Czubrowice

Ksi?zka Czubrowice

Kazimierz Tomczyk : Dzieje wsi Czubrowice

Wydano : Krakw : [b.n.], 2002

OD AUTORA

Po wydaniu ksi??ki Dzieje wsi i parafii Rac?awice", ktra ukaza?a si? w 2000 roku, widz?c zainteresowanie histori? lokaln?, postanowi?em sw? kolejn? prac? po?wi?ci? badaniom przesz?o?ci Czubrowic - wsi nale??cej do parafii Rac?awice od prawie siedmiu wiekw.

Do napisania tej ksi??ki sk?oni?y mnie wzgl?dy osobiste. Jestem jednym z wielu mieszka?cw Rac?awic, ktrzy w Czubrowicach maj? swoich krewnych. Z tej?e wsi pochodzi moja matka - Halina - z domu Hrabia.

Rac?awice i Czubrowice pomimo, i? s? osobnymi miejscowo?ciami, to jednak tworz? nierozerwaln? wsplnot?, ktr? ??czy nie tylko wspomniana przynale?no?? do parafii, czy te? pokrewie?stwo, ale tak?e ta sama problematyka zwi?zana z po?o?eniem geograficznym.

Niniejsza prba ukazania dziejw Czubrowic, jest pierwszym opracowaniem po?wi?conym dziejom tej miejscowo?ci. To, co ukaza?em na kartach tej ksi??ki, to tylko zarys historii wsi, licz?cej ju? prawie 700 lat. Zdaj? sobie spraw?, ?e nie napisa?em wszystkiego. Zapewne wiele wa?nych wydarze? z przesz?o?ci mi umkn??o, ale tylko dlatego, ?e podczas poszukiwa? archiwalnych nie natrafi?em na te materia?y.

Ksi??ka zawiera sporo fotografii i kserokopii materia?w archiwalnych, co na pewno podnosi jej warto?? naukow?. Wydaje mi si?, ?e to powinno zach?ca? do ponownego si?gania po ni?.

Powstanie niniejszej monografii nie by?oby mo?liwe bez pomocy wielu osb, ktre w r?ny sposb przyczyni?y si? do jej powstania. I tak serdeczne podzi?kowania sk?adam: Jzefowi Franciszkowi Domagale z Mys?owic, Janowi Rosiowi z Zedermana, Jolancie Gwo?dziewicz-Kruk z Bytomia, organi?cie Mariuszowi Mazurowi i ks. proboszczowi Janowi Molandzie za ?yczliwe udost?pnienie zasobw archiwum parafialnego. Dzi?kuj? mieszka?com Czubrowic: Zenonie i Januszowi Nowi?skim, Januszowi Skotnicznemu, Andrzejowi Koz?owi, Eugeniuszowi Kozubowi i Stanis?awowi Skotnicznemu. S?owa podzi?kowania niech zechc? przyj?? rwnie? rac?awiczanie: Tadeusz Grzegorczyk, Piotr

P?czek, Tadeusz Kaleta i Jerzy Mazur. Na koniec sk?adam wyrazy wdzi?czno?ci Radzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Radzie So?eckiej z Czubrowic oraz by?emu mieszka?cowi tej?e wsi, Adamowi Rogo?owi z Olkusza.

Za cenne wskazwki i sugestie dzi?kuj? ks. dr hab. Jackowi Urbanowi z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a tak?e dr. Andrzejowi Jureczce z Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Autor

Rac?awice, 16 sierpnia 2002 r.

Niniejsz? ksi??k? dedykuj? nie?yj?cym ju? Zbigniewowi i Kazimierzowi Hrabiom z Czubrowic.


 

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151329

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości