Wspomnienie. Ma?o kto wie, ?e w czasie okupacji hitlerowskiej w Rac?awicach dzia?a?a pr??na organizacja konspiracyjna Armii Krajowej, ktrej istnienie zapocz?tkowa? Jzef Domaga?a z Mys?owic. Pragn? przybli?y? jego posta?, ktra powinna by? znana mieszka?com Rac?awic i okolic.

Jzef Franciszek Domaga?a urodzi? si? w 1920 r., jako syn powsta?ca ?l?skiego. Ju? w wieku 15 lat wszed? w szeregi Oddzia?u M?odzie?y Powsta?czej i dzia?a? aktywnie na rzecz utrzymania polsko?ci ?l?ska, przeciwko niemieckim organizacjom hitlerowskim na Grnym ?l?sku. Po wybuchu wojny, zagro?ony aresztowaniem przez okupanta wraz z rodzin? ukrywa? si? w Rac?awicach, gdzie ju? od grudnia 1939 r. organizowa? komrki konspiracyjne. Po nawi?zaniu kontaktu z organizacj? polskiego podziemia, S?u?ba Zwyci?stwu Polski - Zwi?zek Walki Zbrojnej, 15 lipca 1940 r. z?o?y? przysi?g? na r?ce st. sier?anta ps. ,,Jura, Bronis?awa Gallana, przyjmuj?c ps. ,,Szcz?sny. (od 1943 r. posiada? drugi pseudonim - ,,Setny). Od tego czasu by? ?o?nierzem Z.W.Z - A.K., obwodu Krzeszowice, batalionu 1-ego, kompanii 1-ej. W Rac?awicach zorganizowa? dru?yn?, a nast?pnie pluton Armii Krajowej, ktrego zosta? dowdc?. Pluton liczy? 25 ?o?nierzy.

Od 1942 r. Domaga?a dzia?a? tak?e w wywiadzie i kontrwywiadzie, w wyniku czego zlikwidowa? m.in. gro?ny donos, adresowany do ?andarmerii w Wolbromiu. Od listopada 1940-1942 r. bra? udzia? w sporz?dzaniu tajnej gazetki w Rac?awicach. Wraz ze swoim ojcem, Jzefem zorganizowa? na terenie Rac?awic dru?yn? Wojskowej S?u?by Kobiet oraz Wojskowej S?u?by Ochrony Powstania. W 1944 r. zorganizowa? te? dru?yn? dywersyjn?, ktrej zosta? dowdc?. Dru?yna bra?a m.in. udzia? w akcjach dywersyjnych na placwk? Sonderdienstu w Krzeszowicach i na odzia? wartowniczy Wehrmachtu w Krzeszowicach-Gwo?d?cu, a tak?e w akcjach zapobiegawczych (przenoszenie broni i sprz?tu wojskowego). Jzef Domaga?a by? poszukiwany przez ?andarmeri? w Wolbromiu i gestapo ze ?l?ska. Jest autorem wspomnie? o czasach okupacji, ktre naby?a Polska Akademia Nauk, Biblioteka Zak?adu Narodowego Ossoli?skich. Za dzia?alno?? konspiracyjn? zosta? odznaczony wieloma medalami. Jzef Domaga?a zmar? w 2009 r., w stopniu kapitana Wojska Polskiego.

Wykaz ?o?nierzy Armii Krajowej z Rac?awic.

Jzef Franciszek Domaga?a Szcz?sny, Setny - dowdca plutonu
Jan Hrabia Majski
Wojciech Kamela Konrad
Jan Karcz Radlin
Franciszek Mirek W?odzimierz
Piotr Mitka Zenon
Antoni Noga Bie?
Marian Noga Zbigniew
Franciszek Skotniczny Lampart
Jzef Skotniczny Skoczek
Stanis?aw Skotniczny Robert
Stanis?aw Skotniczny Ja?
W?adys?aw Skotniczny Godny
Wawrzyniec Tomczyk S?awek
Franciszek Wadowski Kazik
Roman Wadowski Herman
Wawrzyniec Wadowski Otto .
Piotr Zmys?o Justyn
Roman Zmys?o Wa?ek
Bronis?aw Szczurek Zawadzki
Edward Wadowski Zameczek
Stefan Noga Lipiarz
Stanis?aw Skotniczny Orlik
Ryszard Domaga?a Jakubowski
Henryk Domaga?a Wicher.

Kazimierz Tomczyk (Dzieje wsi i parafii Rac?awice, Krakw 2000)

 

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151345

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości