Rac?awice
?mier? pod ko?ami m?yna - 1908 r.

5 kwietnia oko?o godziny 11 rano, 13 letni Adam Kocjan, mieszkaniec wsi Zawada, gm. Rabsztyn, przynis?szy ?niadanie Matuszowi Mirkowi do m?yna we wsi Rac?awicach, podszed? tak blisko do k?, ?e zosta? przez nie pochwycony i z odniesionych ran wkrtce ?ycie zako?czy? (Gazeta Kielecka 1908, R. 39, nr 33).

 
Procesja Rezurekcyjna - 2012 r.

W parafii Rac?awice, w Procesji Rezurekcyjnej po raz drugi uczestniczy?a Jurajska Orkiestra D?ta z Rac?awic i Czubrowic pod bu?aw? tamburmajora Mariusza Mazura - organisty ko?cio?a parafialnego. Nie ulega zatem w?tpliwo?ci, ?e orkiestra, obok stra?akw, grnikw, dziewczynek sypi?cych kwiaty, kobiet nosz?cych figurki, m??czyzn feretrony i rzeszy wiernych, b?dzie nam ju? stale u?wietnia? t? wa?n? uroczysto??. K.T.

 
Wydarzy?o si? w 1903 r.

Kontrabandzista. Na polach Rac?awic, zabity zosta? przez stra?nika granicznego, Andrzej Pomierny, licz?cy 37 lat wieku, powracaj?cy wieczorem z okowit? galicyjsk? (Gazeta Kielecka, 1903 R. 34, nr 61).

 

Wspomnienie. Ma?o kto wie, ?e w czasie okupacji hitlerowskiej w Rac?awicach dzia?a?a pr??na organizacja konspiracyjna Armii Krajowej, ktrej istnienie zapocz?tkowa? Jzef Domaga?a z Mys?owic. Pragn? przybli?y? jego posta?, ktra powinna by? znana mieszka?com Rac?awic i okolic.

Jzef Franciszek Domaga?a urodzi? si? w 1920 r., jako syn powsta?ca ?l?skiego. Ju? w wieku 15 lat wszed? w szeregi Oddzia?u M?odzie?y Powsta?czej i dzia?a? aktywnie na rzecz utrzymania polsko?ci ?l?ska, przeciwko niemieckim organizacjom hitlerowskim na Grnym ?l?sku. Po wybuchu wojny, zagro?ony aresztowaniem przez okupanta wraz z rodzin? ukrywa? si? w Rac?awicach, gdzie ju? od grudnia 1939 r. organizowa? komrki konspiracyjne. Po nawi?zaniu kontaktu z organizacj? polskiego podziemia, S?u?ba Zwyci?stwu Polski - Zwi?zek Walki Zbrojnej, 15 lipca 1940 r. z?o?y? przysi?g? na r?ce st. sier?anta ps. ,,Jura, Bronis?awa Gallana, przyjmuj?c ps. ,,Szcz?sny. (od 1943 r. posiada? drugi pseudonim - ,,Setny). Od tego czasu by? ?o?nierzem Z.W.Z - A.K., obwodu Krzeszowice, batalionu 1-ego, kompanii 1-ej. W Rac?awicach zorganizowa? dru?yn?, a nast?pnie pluton Armii Krajowej, ktrego zosta? dowdc?. Pluton liczy? 25 ?o?nierzy.

Od 1942 r. Domaga?a dzia?a? tak?e w wywiadzie i kontrwywiadzie, w wyniku czego zlikwidowa? m.in. gro?ny donos, adresowany do ?andarmerii w Wolbromiu. Od listopada 1940-1942 r. bra? udzia? w sporz?dzaniu tajnej gazetki w Rac?awicach. Wraz ze swoim ojcem, Jzefem zorganizowa? na terenie Rac?awic dru?yn? Wojskowej S?u?by Kobiet oraz Wojskowej S?u?by Ochrony Powstania. W 1944 r. zorganizowa? te? dru?yn? dywersyjn?, ktrej zosta? dowdc?. Dru?yna bra?a m.in. udzia? w akcjach dywersyjnych na placwk? Sonderdienstu w Krzeszowicach i na odzia? wartowniczy Wehrmachtu w Krzeszowicach-Gwo?d?cu, a tak?e w akcjach zapobiegawczych (przenoszenie broni i sprz?tu wojskowego). Jzef Domaga?a by? poszukiwany przez ?andarmeri? w Wolbromiu i gestapo ze ?l?ska. Jest autorem wspomnie? o czasach okupacji, ktre naby?a Polska Akademia Nauk, Biblioteka Zak?adu Narodowego Ossoli?skich. Za dzia?alno?? konspiracyjn? zosta? odznaczony wieloma medalami. Jzef Domaga?a zmar? w 2009 r., w stopniu kapitana Wojska Polskiego.

Wykaz ?o?nierzy Armii Krajowej z Rac?awic.

Jzef Franciszek Domaga?a Szcz?sny, Setny - dowdca plutonu
Jan Hrabia Majski
Wojciech Kamela Konrad
Jan Karcz Radlin
Franciszek Mirek W?odzimierz
Piotr Mitka Zenon
Antoni Noga Bie?
Marian Noga Zbigniew
Franciszek Skotniczny Lampart
Jzef Skotniczny Skoczek
Stanis?aw Skotniczny Robert
Stanis?aw Skotniczny Ja?
W?adys?aw Skotniczny Godny
Wawrzyniec Tomczyk S?awek
Franciszek Wadowski Kazik
Roman Wadowski Herman
Wawrzyniec Wadowski Otto .
Piotr Zmys?o Justyn
Roman Zmys?o Wa?ek
Bronis?aw Szczurek Zawadzki
Edward Wadowski Zameczek
Stefan Noga Lipiarz
Stanis?aw Skotniczny Orlik
Ryszard Domaga?a Jakubowski
Henryk Domaga?a Wicher.

Kazimierz Tomczyk (Dzieje wsi i parafii Rac?awice, Krakw 2000)

 
Wrze?niowe uroczysto?ci ko?cielne


Materia? archiwalny.

Artyku? ukaza? si? w pi?mie gminnym Ostaniec w 2005 r.Ko?ciu? w Rac?awicachW ko?ciele parafialnym w Rac?awicach 11 wrze?nia 2005 r. zosta?a odprawiona uroczysta Msza ?w. z okazji odpustu i do?ynek parafialnych. Dar o?tarza, tj. chleb z tegorocznych zbiorw z?o?yli: cz?onkowie zespo?u Czubrowiacy oraz przedstawiciele Rac?awic - Zbigniew Mazur i Agnieszka Korbiel wraz z miejscowym Ko?em Gospody? Wiejskich. Na t? uroczysto?? pi?kne wie?ce do?ynkowe przygotowa?y obie miejscowo?ci wchodz?ce w sk?ad parafii, czyli Rac?awice i Czubrowice. Msz? ?w. odpustow? odprawi? ks. Boles?aw Ko?acz. Oprcz tradycyjnego odpustu i do?ynek, mia?y w tym dniu jeszcze inne, dwa wa?ne wydarzenia.

Pierwszym by?o po?wi?cenie przez ks. Boles?aw Ko?acza dwch dzwonw, ktre staraniem miejscowej spo?eczno?ci zosta?y odnowione. Przypomnijmy nieco kilka faktw zwi?zanych z ich odnowieniem. Z inicjatyw? remontu p?kni?tych dzwonw wyst?pi? Komitet Inicjatyw Spo?ecznych w Rac?awicach. Pocz?tkowo planowano odnowi? jeden dzwon [najwi?kszy]. Koszty zwi?zane z jego remontem mieli ponie?? pracuj?cy grnicy oraz renci?ci i emeryci z obu miejscowo?ci. Jednak?e po przeprowadzeniu ogl?dzin pozosta?ych dzwonw okaza?o si?, ?e jeden z nich jest rwnie? p?kni?ty. Wobec faktu, ?e nale?y odnowi? dwa dzwony, a koszty zwi?zane z ich remontem nie s? wstanie ponie?? grnicy, zwrcono si? zatem o pomoc finansow? do ca?ej spo?eczno?ci parafii. Apel Spo?ecznego Komitetu Odnowy Dzwonw przynis? pozytywny skutek. Odnowione dzwony po kilku miesi?cach wrci?y do parafii. Po wzmocnieniu metalowej dzwonnicy, zosta?y zamontowane. Przy okazji remontu dwch dzwonw, dokonano te? wypiaskowania trzeciego. Tym zaj?? si? Rafa? Karcz z Rac?awic Komitet postanowi? jeszcze przeprowadzi? remont dachu dzwonnicy. Prace te wykona? stolarz, Jzef Furman z Czubrowic.

Komitet odnowy dzwonwOdnowienie dzwonw nie by?oby mo?liwe bez pr??nego, zorganizowanego funkcjonowania Spo?ecznego Komitetu Odnowy Dzwonw i innych osb. zaanga?owanych w to przedsi?wzi?cie. Zatem warto ich wymieni?. Z Rac?awic: so?tys Jan Hrabia, Jzef Sio?a, Andrzej Babiuch, W?adys?aw Stach, Ryszard Grzegorczyk, Kazimierz Tomczyk, Marian Kozio?, Henryk Babiuch, W?adys?aw Paku?a, Janusz Izdebski, Jerzy Sroka, Marian Babiuch, Jzef Skotniczny, Zenon Mitka, Ryszard Sarota, Stanis?aw Izdebski. Z Czubrowic: Stanis?aw Mirek, Grzegorz Sroka, Adam Pyrek, Bogdan Sarota, Andrzej Zmys?o, Tadeusz Klich, Jzef Redel, Bogus?aw Redel i Zbigniew ?uszczek. Osobami, ktre nie nale?a?y do Komitetu Odnowy Dzwonw, ale w r?ny sposb przyczyni?y si? do zrealizowania tego przedsi?wzi?cia byli: Ryszard Mirek, Bronis?aw Babiuch ko?cielny, Czes?aw Noga, Marian Izdebski, Adam Hrabia, Jan Stanek i Rafa? Karcz. Wiele s?w podzi?kowania nale?? si? mieszka?com Czubrowic i Rac?awic za zrozumienie i ?yczliwo?? oraz za ofiarno??, dzi?ki ktrej w tak krtkim okresie uda?o si? zrealizowa? to przedsi?wzi?cie.
Drug? wa?n? uroczysto?ci? by? Jubileusz 50-lecia ?wiece? kap?a?skich, ks. Boles?awa Ko?acza, by?ego proboszcza parafii Rac?awice w latach 1968-1977. Uroczysto?? ta zosta?a u?wietnione przez wielu okolicznych ksi??y, delegacje dzieci, m?odzie?y, stra?akw z Rac?awic i Czubrowic, grnikw, oraz Ko?a Gospody? Wiejskich z Rac?awic i grupy ?piewaczej Czubrowiacy. ?yczenia dostojnemu Jubilatowi z?o?yli te? ks. proboszcz Jan Molanda oraz wikariusz ks. Jzef Anta?czyk.

Kazimierz Tomczyk

 
500 lat istnienia ko?cio?a parafialnego w Rac?awicach


Ka?dy jubileusz w ?yciu cz?owieka, to moment wyj?tkowy, wtedy odrywamy si? od r?nych spraw codziennych i przyziemnych. Jeste?my sk?onni do refleksji, do odtwarzania i przypominania minionych wydarze?, swoich ?yciowych dokona? i prze?y?. Dla parafian rac?awickich jubileusz 500 lat istnienia ko?cio?a, to niew?tpliwie wielkie wydarzenie. To tak?e wa?ne wydarzenie dla ?rodowiska lokalnego (gminy, regionu). Szanowni Pa?stwo w tym artykule pragn? w kilku zdaniach przybli?y? bogat? w wydarzenia histori? ko?cio?a rac?awickiego (wi?cej informacji mo?na uzyska? korzystaj?c z mojej publikacji o wsi i parafii Rac?awice).
Najstarsze, ?rd?owe potwierdzenie istnienia wsi i parafii Rac?awice pochodzi z 1325 r. W tym czasie istnia?y te? s?siednie parafie: Przeginia (1228 r.), S?spw (1325 r.), Pacz?towice (1325 r.). Co si? za? tyczy parafii Jerzmanowice, to po raz pierwszy jest wymieniona w ?rd?ach historycznych w 1335 r. Od XIV w. okr?g parafialny obok Rac?awic obejmowa? wsie: Czubrowice, Szklary i Zawad?. W takim stanie dotrwa? do II po?owy XX w., kiedy od parafii od??czono wie? Zawad?, a w latach siedemdziesi?tych Szklary. ?rd?a historyczne milcz? na temat pierwotnego ko?cio?a. Nie wiemy kto by? jego fundatorem, ani te? co si? z nim sta?o. Prawdopodobnie z tego ko?cio?a zachowa?y si? trzy elementy jego wyposa?enia: cz??? tryptyku z 1473 r., ufundowanego przez dziedzica rycerskiej wsi Zawada, Jana ?aka oraz dwie niewielkie rze?by, datowane na pocz?tek XV w. Pierwsza przedstawia posta? ?wi?tego biskupa, za? druga wyobra?a Matk? Bosk? z Dzieci?tkiem.
Niestety nie posiadamy dokumentw mwi?cych o fundatorze obecnej ?wi?tyni, zbudowanej, jak podaj? dawne przekazy w 1511 r. (nie mo?na wykluczy?, ?e te informacje mog? znajdowa? si? w archiwum watyka?skim). Ko?ci? w Rac?awicach, p.w. Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny nale?y do grupy p?nogotyckich ?wi?ty? drewnianych, jest budowl? orientowan?. Od wschodu znajduje si? trjboczne zamkni?te prezbiterium, od strony zachodniej nawa, ktr? poprzedza nieco p?niej dobudowana wie?a. Przy prezbiterium, od p?nocy znajduje si? zakrystia, za? od strony po?udniowej kruchta, z po?owy XIX w. Wa?nym elementem wzbogacaj?cym bry?? ko?cio?a by?y tzw. soboty, ktre podczas remontu ?wi?tyni w II po?owie XIX w. zlikwidowano. Soboty by?y przeznaczone przede wszystkim do ochrony podwalin ko?cio?a, ale tak?e s?u?y?y jako miejsce schronienia dla wiernych oczekuj?cych na nabo?e?stwo.
Ko?ci? posiada bogate wyposa?enie wn?trza. Znajduj? si? w nim zabytkowe dzie?a sztuki rze?biarskiej i malarskiej (tryptyki i poliptyki z XVI w. ). Interesuj?cym dzie?em datowanym na pocz?tek XVI w. jest grupa rze?b tworz?ca Scen? Ukrzy?owania, umieszczona na belce t?czowej, a tak?e p?yta nagrobna rycerza herbu Rawicz z pocz?tku XVII w. Do siedemnastowiecznego wyposa?enia ?wi?tyni nale?y rwnie? ambona i chr muzyczny. Do zabytkowych elementw nale?? wykonane z marmuru d?bnickiego chrzcielnica, kropielnice oraz epitafium ks. Andrzeja Strza?kowskiego i owalna tablica inskrypcji. Polichromia wn?trza ko?cio?a jest datowana na pocz?tek XVII w. Malowid?a ?cian w nawie przedstawiaj? sceny z ?ycia i M?ki Pa?skiej, za? w prezbiterium obrazy Maryjne. Kompozycja polichromii nawi?zuje do ?redniowiecznej dekoracji, tworz?cej tzw. bibli? ubogich.
W ko?ciele znajduj? si? cztery o?tarze. G?wny o?tarz, po?wi?cony patronce ko?cio?a, powsta? w II po?owie XVIII w. W o?tarzu znajduje si? obraz Matki Boskiej z Dzieci?tkiem z po?owy XVII w., za? na zasuwie obraz ?w. Jakuba. W przesz?o?ci Obraz Matki Bo?ej s?yn?? ?askami i by? otoczony kultem i czci? miejscowej ludno?ci, o czym ?wiadcz? z?o?one przez nich liczne dary i wota (podczas poszukiwa? archiwalnych natrafi?em na dokument wzmiankuj?cy o kilku cudownych uzdrowieniach przypisywanych Matce Boskiej Rac?awickiej). Trzy o?tarze boczne powsta?y w latach 1700-1703. S? to o?tarze: ?w. Andrzeja po stronie lewej i ?w. Piotra po prawej. Trzecim jest o?tarz Ukrzy?owania umieszczony przy ?cianie p?nocnej. O?tarz zosta? ufundowany dla Bractwa Ubogich Chrystusa, ktre powsta?o w parafii w 1609 r. Cz?onkowie tego bractwa zajmowali si? ubogimi chorymi, ktrzy przebywali w przytu?ku ubogich w istniej?cym w tutejszej parafii jeszcze pod koniec XVIII w.
W obr?bie ko?cio?a znajdowa? si? pierwotny cmentarz. Zmar?ych grzebano wewn?trz ko?cio?a (do 1751r. ) i na zewn?trz. Cmentarz przyko?cielny pe?ni? sw? funkcj? do 1841 r., tj. do czasw wybudowania obecnego cmentarza. Przy ko?ciele znajduje si? metalowa dzwonnica wykonana w 1966 r., na ktrej s? zawieszone trzy dzwony, z ktrych jeden pochodzi z 1632 r., drugi z 1872 r., za? o pochodzeniu trzeciego dzwonu nie posiadamy informacji.
Wspominaj?c o dzwonach nale?y odnotowa? fakty zwi?zane z wydarzeniami, jakie mia?y podczas I i II wojny ?wiatowej. W pa?dzierniku 1916 r. parafianie rac?awiccy ukryli dzwony zagro?one rekwizycj?. Pomimo represji ze strony ?andarmerii austriackiej (parafianie byli bici i g?odzeni) nie zdradzili miejsca ukrycia dzwonw. Podobne akcje ukrycia dzwonw mia?y te? miejsce m.in. w parafii Przeginia i Jerzmanowice. Z kolei podczas II wojny ?wiatowej, obawiaj?c si? rekwizycji, ukryto najstarszy dzwon, pochodz?cy z 1632 r. W 2005 r. staraniem parafian zosta?y odnowione trzy dzwony.
W swej historii ko?ci? by? kilkakrotnie remontowany. ?rd?a historyczne z XIX w. wspominaj? o remoncie w latach 1811 - 1813, 1830 r., oraz w latach 1867-1872. (w 1808 r. ko?ci? by? w takim stanie, ?e przeciekaj?ce deszcze powodowa?y psucie si? o?tarzy). Kolejne gruntowne remonty ?wi?tyni mia?y miejsce na pocz?tku lat 60. i 90. ubieg?ego wieku. Od II po?owy XX w. kilka razy odnowiono rwnie? zabytkowe wyposa?enie ?wi?tyni. Gruntowne remonty ?wi?tyni i jej wyposa?enia przeprowadzono tak?e w ostatnich latach.
Kazimierz Tomczyk

 
Na Szlaku Architektury Drewnianej(Niniejszy artyku? jest materia?em archiwalnym, ktry ukaza? si? w 2009 r. , w Biuletynie Samorz?dowym Powiatu Krakowskiego).


Jeszcze przez kilka dni mo?emy zwiedza? zabytkowe obiekty drewniane, w ramach projektu Otwarty Szlak Architektury Drewnianej, ktry od 1 maja 2009 r. realizuje Ma?opolska Agencja Turystyczna na zlecenie Wojewdztwa Ma?opolskiego. W sumie na sze?ciu trasach turystycznych jest do zwiedzania 56 sakralnych obiektw zabytkowych. Na trasie krakowskiej w projekcie znalaz?o si? pi?? obiektw sakralnych: S? nimi: Ko?ci? p.w. ?w. Bart?omieja w Krakowie Mogile; Ko?ci? p.w. ?w. Jakuba Aposto?a w Wi?c?awicach Starych; Ko?ci? p.w. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Woli Radziszowskiej; Ko?ci? p.w. Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Rac?awicach; Ko?ci? p.w. Nawiedzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Pacz?towicach. Wymienione ?wi?tynie s? udost?pnione turystom przez trzy dni w tygodniu (pi?tek, sobota, niedziela), po cztery godziny dziennie. W czasie ich zwiedzania mo?na dokona? wpisu do ksi?gi pami?tkowej oraz zapozna? si? z histori? zabytku.
Nasz? krtk? prezentacj? wymienionych ?wi?ty? obiektw zaczniemy od przedstawienia jednego z najstarszych ko?cio?w Ma?opolski, ktry znajduje si? w Krakowie Mogile. Jest to ko?ci? p.w. ?w. Bart?omieja, wybudowany w 1466 r. W osiemnastym wieku zosta? powi?kszony przez dodanie bocznych kaplic, tworz?cych naw? poprzeczn?. Wej?cie na teren ko?cielny prowadzi przez przyziemie drewnianej dzwonnicy z 1752 r. Z detali ciesielskich na uwag? zas?uguje ostro?ukowy, bogato profilowany po?udniowy portal z pi?kn? dekoracj? snycersk?. Wn?trze ?wi?tyni pokrywa dekoracja malarska wykonana w 1766 r., na ktr? sk?adaj? si? m.in. motywy architektoniczne, wizerunki papie?y i biskupw krakowskich. Na suficie przedstawiona jest scena Adoracji Naj?wi?tszej Maryi Panny przez ?w. Bernarda z Clairvaux. O?tarz g?wny pochodzi z 1770 r. Jeden z o?tarzy bocznych jest wczesnobarokowy, pozosta?e o?tarze boczne oraz ambona s? rokokowe.
W po?udniowej cz??ci powiatu krakowskiego, w gminie Skawina, w miejscowo?ci Wola Radziszowska znajduje si? Ko?ci? p.w. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny. ?wi?tynia wzniesiona zosta?a pod koniec XV w. Na prze?omie XVI/XVII w. dostawiono do niej wie??, ktra jest zwie?czona ostros?upowym he?mem z czterema wie?yczkami w naro?ach. Nakryte stropami wn?trze ko?cio?a pokrywa polichromia wykonana w 1893 r. Na ?cianach przedstawiono postacie anio?w, na stropach za? sceny - Wniebowzi?cie NMP i Chrystus na Grze Tabor. Wyposa?enie ?wi?tyni pochodzi g?wnie z doby renesansu i baroku. Uwag? zwracaj? pi?knie zdobione o?tarze. G?wny pochodzi z 2 po?owy XVII w., w ktrym znajduje si? gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieci?tkiem z 1462 r. O?tarze boczne pochodz? z ko?ca XVII w. Na belce t?czy umieszczony jest gotycki krucyfiks.
W gminie Micha?owice, w miejscowo?ci Wi?c?awice Stare znajduje si? ko?ci? p.w. ?w. Jakuba Aposto?a, wzniesiony w 1748 r. Jest bezwie?owy. Dachy ?wi?tyni pokrywa blacha, na kalenicy nawy wznosi si? wysoka wie?yczka na sygnaturk?. Cennym zabytkiem jest umieszczony na p?nocnej ?cianie gotycki tryptyk z 1477 r. Na belce t?czy znajduj? si? pos?gi Matki Boskiej i ?w. Jana Ewangelisty, pochodz?ce z prze?omu XV/XVI w. Pomi?dzy nimi umieszczony jest p?nobarokowy krucyfiks. W ?wi?tyni znajduj? si? bogato dekorowane rokokowe o?tarze. Obok ko?cio?a wznosi si? drewniana dzwonnica z po?owy XIX w.
W zachodniej cz??ci powiatu krakowskiego, w gminie Jerzmanowice-Przeginia, w miejscowo?ci Rac?awice znajduje si? Ko?ci? p. w. Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny, wybudowany w 1511 r. Na prze?omie XVII/XVIII w. dobudowano do niego nisk? wie?e. Do czasw dzisiejszych ko?ci? dotrwa? prawie w niezmienionej formie, m?odsza jest kruchta, ktr? dostawiono w po?owie XIX w. We wn?trzu ?wi?tyni znajduje si? polichromia pochodz?c? z pocz?tku XVII w; skrzyd?a tryptyku z 1473 r., ?wi?te Dziewice i Zwiastowanie; tryptyk ?wi?ta Rodzina, z pocz?tku XVI w., skrzyd?a polityku ?wi?te Dziewice i Sceny z M?ki Pa?skiej z ko?ca XVI w; Grupa Ukrzy?owania z pocz?tku XVI w. O?tarz g?wny wykonany zosta? w po?owie XVIII w; trzy boczne o?tarze powsta?y w latach 1700-1703. Na dzwonnicy, wybudowanej obok ko?cio?a w 1966 r. s? zawieszone trzy dzwony, z ktrych najstarszy pochodzi z 1632 r. W obr?bie ko?cio?a rosn? stare lipy, ktre nale?? do zabytkw przyrody.
Zaledwie kilka kilometrw od ko?cio?a rac?awickiego, w s?siedniej wsi Pacz?towice, nale??cej do gminy Krzeszowice znajduje si? Ko?ci? p.w. Nawiedzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny, ktry powsta? w tym samym czasie, co ko?ci? w Rac?awicach. Do nawy przylega wie?a nakryta ?amanym dachem, zwie?czona cebulast? kopu?k?. ?ciany pokrywa dekoracja malarska z ko?ca XIX w., przy czym na ?cianie p?nocnej zachowa?y si? fragmenty polichromii z XVII w. W o?tarzu g?wnym z 1604 r. znajduje si? gotycki obraz Matki Boskiej Pacz?towskiej z lat 1460-1470. Cennymi zabytkami sztuki malarskiej s? skrzyd?a dawnego tryptyku z obrazami ?w. ?w. Barbary i Katarzyny oraz Zwiastowania z 2 po?owy XV w. W ko?cielnym ogrodzeniu jest wmurowanych kilka epitafiw z czarnego d?bnickiego marmuru. W 2001 r. ko?ci? pacz?towicki zosta? podniesiony do rangi sanktuarium.
Pomimo r?nych zawirowa? dziejowych do naszych czasw zachowa?o si? wiele ko?cio?w i innych zabytkowych obiektw drewnianych. S? one ozdob? danej miejscowo?ci i budz? podziw zwiedzaj?cych. Pami?tajmy jednak, ?e s? to obiekty drewniane, wymagaj?ce wi?kszej troski ni? murowane, dlatego powinni?my do?o?y? wszelkich stara?, by przetrwa?y jak najd?u?ej, zachwycaj?c swym pi?knem tak?e nast?pne pokolenia.

Kazimierz Tomczyk(opracowuj?c artyku? korzysta?em z wiadomo?ci zawartych w przewodniku Szlak Architektury Drewnianej, ktry wyda?a w 2008 r. Ma?opolska Organizacja Turystyczna, przy wsp?pracy Wojewdztwa Ma?opolskiego.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151347

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości