Szklary
Wydarzy?o si? w 1899 r.

W?a?ciciel folwarku Szklary, w powiecie olkuskim p. F. Gordon z?o?y? podanie na r?ce p. gubernatora o dozwolenie mu, na przeprowadzenie przygotowawczych studiw pod w?skotorow? kolej ?elazn?, od stacji Olkusz przez wsie Krze?nia i Jerzmanowice do Ojcowa. (GK 1899, R. 30, nr 78) K. Tomczyk

 
Wydarzy?o si? w 1906 r.

Odkrycie w?gla kamiennego. W 1906 r. w powiecie olkuskim, w maj?tku Szklary (w?asno?? margrabiego Huntly-Gorgona) odnaleziono w?giel kamienny w doskona?ej jako?ci. Stwierdzono wyst?powanie pok?adw w?gla na gruntach dworskich i w?o?cia?skich. Jest to obszar stosunkowo du?y, a tym samym eksploatacja zostanie przedsi?wzi?ta na ogromn? skal?. Pok?ady w?gla id? od granicy austriackiej i prawdopodobnie maj? zwi?zek z kopalniami na ?l?sku austriackim (Gazeta Kielecka, R. 37, nr 26)

K. Tomczyk

 
Rys historyczny wsi i parafii Szklary

Pocz?tki wsi Szklary si?gaj? roku 1329, kiedy to krl, W?adys?aw ?okietek powierzy? szklarzowi Hermanowi lokowanie wsi na terenie lasu zwanego Hutnica, nale??cego do dbr monarszych. Las ten rozci?ga? si? mi?dzy wsiami B?dkowice, Radwanowice i Siedlec, na obszarze ktrego ju? w pocz?tkach XIV wieku znajdowa?a si? jedna z pierwszych w Polsce hut szk?a. Pod koniec XIV wieku Szklary stanowi?y posiad?o?? szlacheck?, a przed 1470 rokiem sta?y si? krlewszczyzn?, po?o?on? w starostwie ojcowskim. W roku 1789 by?o we wsi 256 osb, 5 ?ydw i 50 domw. Istnia? we wsi dwr, browar, karczma i m?yn. W 1827 roku wie? liczy?a 54 domy i 338 osb.

Do 1830 roku wie? stanowi?a w?asno?? rz?dow?. W tym?e roku zosta?a wystawiona na licytacj? i przesz?a na w?asno?? prywatn?. W latach niewoli narodowej Szklary nale?a?y do zaboru rosyjskiego. Tu przebiega?a granica rosyjsko-austriacka, strze?ona przez rosyjskich stra?nikw, ktrzy we wsi mieli swj posterunek. W czasie powstania styczniowego - 5 kwietnia 1863 roku na terenie Szklar mia?a miejsce potyczka oddzia?u powsta?czego p?k. Jzefa Grekowicza z wojskiem carskim, zako?czona rozproszeniem oddzia?u ochotnikw. To wydarzenie upami?tnia pomnik Powsta?com Styczniowym 1863 r., wystawiony w 2005 r., dzi?ki staraniom mieszka?cw Szklar, gminy i sponsorw.

W czasie II wojny ?wiatowej Szklary nale?a?y do Generalnego Gubernatorstwa. Na roboty przymusowe do Rzeszy wywieziono 40 mieszka?cw wioski. Od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku mieszka?cy Szklar i okolicznych wiosek zostali przymuszeni przez Niemcw do prac przy budowie pasa umocnie? i roww przeciwczo?gowych w rejonie s?siednich miejscowo?ci. W 1944 roku hitlerowcy dokonali pacyfikacji wsi rozstrzelali 3 mieszka?cw. Zostali oni pochowani we wsplnej mogile na cmentarzu parafialnym w Rac?awicach. ?mier? ze strony okupanta ponios?o 3 nieznanych m??czyzn. Ich groby znajduj? si? na terenie wsi. W czasie okupacji istnia?a w Szklarach grupa konspiracyjna Armii Krajowej, skupiaj?c? 18 mieszka?cw wioski. Wyzwolenie Szklar i pobliskich miejscowo?ci mia?o miejsce 18 stycznia 1945 roku.

Szko?a w Szklarach funkcjonowa?a ju? w 1820 roku, jednak po kilku latach upad?a. Istnia?a te? w 1905 roku. Prowadzono w niej tajne nauczanie. Do reaktywacji szko?y dosz?o po roku 1918. W po?owie lat 30. ubieg?ego wieku, wystawiono budynek szkolny, ktry s?u?y? miejscowej ludno?ci, do 1993 roku, tj. do czasu umiejscowienia szko?y w remizie stra?ackiej.
Od czasu lokacji wsi, tj. od 1329 roku Szklary nale?a?y do parafii Rac?awice. Kiedy w 1974 roku mieszka?cy wsi rozpocz?li w organizowanie u siebie duszpasterstwa i zacz?li dobudowywa? salk? katechetyczn? do domu w ktrym odprawiano nabo?e?stwa, przyby?a do Szklar milicja i ZOMO w celu zburzenia salki. Dosz?o do starcia ludno?ci z milicj?. Pomimo oporu zburzono dobudowane pomieszczenie. Na wie?? o tym przyby? do Szklar wczesny Metropolita Krakowski ks. kardyna? Karol Wojty?a p?niejszy papie? Jan Pawe? II, ktry obok zburzonej salki odprawi? Msz? ?wi?t?. By?o to 22 sierpnia 1974 roku. Ks. kardyna? uzyska? od w?adz pa?stwowych zgod? na odprawianie w Szklarach Mszy ?w. Kardyna? Karol Wojty?a go?ci? w Szklarach jeszcze dwukrotnie, w 1976 i 1977 roku.

Od czasu tych wydarze? nast?pi? szybki rozwj parafii Szklary. W roku 1977 zakupiono do kaplicy obraz Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy. W 1979 roku po?wi?cono tablic? upami?tniaj?c? odprawienie w kaplicy pierwszej Mszy ?w. przez papie?a Jana Paw?a II, a tak?e dokonano konsekracji dzwonu ku czci ?w. Stanis?awa, biskupa i M?czennika. W 1980 roku po?wi?cono cmentarz. Statut erygowania parafii Szklary zosta? wydany 1987 roku. W latach 1990-1994 mieszka?cy wioski wybudowali ?wi?tyni?, ktr? 13 sierpnia 1994 roku po?wi?ci? ks. kardyna? Franciszek Macharski. W roku Jubileuszowym - 2000, dnia 9 marca parafi? nawiedzi?a kopia cudownego obrazu Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. W 2004 roku obok ko?cio?a wybudowano grot? Matki Bo?ej z Laurdes. Na terenie wsi znajduje si? 18 r?nego rodzaju krzy?y i kapliczek przydro?nych. Parafia Szklary p.w. Maksymiliana Marii Kolbe, nale?y do archidiecezji krakowskiej, dekanatu bolechowickiego.Kazimierz Tomczyk

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość