Aktualno?ci
?wi?to Baby - Rac?awice 1 lipca 2012

Tradycyjnie ju? od kilku lat w Rac?awicach jest organizowane ?wi?to Baby. Jak zawsze tej imprezie towarzyszy du?e zainteresowanie, bo program artystyczny jest ciekawy, dobrze dobrany, a organizatorzy - Gminny O?rodek Kultury w Jerzmanowicach i Komitet inicjatyw Spo?ecznych w Rac?awicach dobrze wywi?zuj? si? z roli gospodarza.

Jako pierwsze zaprezentowa?y si? zespo?y taneczne ze Szko?y Podstawowej w Czubrowicach Sweet Girls oraz Black Girls, ktre przygotowa?a nauczycielka Jola Grzegorczyk-Sio?a. Po ich wyst?pie mia?a miejsce parada Jurajskiej Orkiestry D?tej z Rac?awic i Czubrowic, a nast?pnie odby? si? koncert M?odzie?owego Zespo?u Mazureczek, pod batut? Mariusza Mazura. Mi?dzyczasie zosta?y przeprowadzone konkursy sprawno?ciowe dla pa?. Gwiazd? wieczoru by? Roman Kuros i kabaret Fiesta. Arty?ci zaprezentowali utwory biesiadne, kawa?y i skecze. Po ich wyst?pie mia?a miejsce zabawa taneczna, na ktrej gra? zesp? ANGEL.

Obchody ?wi?ta sw? obecno?ci? zaszczycili: okoliczni so?tysi, radni naszej gminy, wjt gminy, oraz Przewodnicz?cy Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabag?o z ?on? Miros?aw?. Doda? nale?y, ?e prowadz?cymi program byli: Izabela Maci?g i Piotr ?ladowski.
Kazimierz Tomczyk


A to kilka zdj?? z imprezy:

sw1

sw2

sw4

sw5

sw6

sw7

sw8

sw9

sw10

sw11

sw12

sw13 

Tradycyjnie, 4 maja w ?wi?to ?w. Floriana, patrona stra?akw, w ko?ciele parafialnym w Rac?awicach zosta?a odprawiona Msza ?w. intencji stra?akw i ich rodzin. Po Mszy ?w., na zaproszenie druhw z Czubrowic, w ich remizie po raz pierwszy odby? si? koncert Jurajskiej Orkiestry D?tej z Rac?awic i Czubrowic. Na samym pocz?tku koncertu orkiestra wykona?a "Hymn Polski", a p?niej go?cie mogli wys?ucha? ponad p?godzinnego koncertu. Z okazji ?wi?ta stra?aka cz?onkowie orkiestry z?o?yli na r?ce prezesa OSP Czubrowice, Grzegorza Sroki symboliczne kwiaty, w podzi?kowaniu wszystkim stra?akom za ich dzia?alno?? spo?eczn? na rzecz swej miejscowo?ci, parafii i gminy. K. Tomczyk

dsc06397

dsc06428

dsc06449

dsc06451

 
?wi?to 3 maja w Rac?awicach i Czubrowicach

O godz. 13.00 przed Wiejskim Domem Kultury w Rac?awicach rozpocz?? si? uroczysty koncert Jurajskiej Orkiestry D?tej z Rac?awic i Czubrowic, pod bu?aw? tamburmajora Mariusza Mazura - organisty ko?cio?a parafialnego. Koncert by? po?wi?cony upami?tnieniu kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ?wi?ta Matki Boskiej Krlowej Korony Polskiej. Po odegraniu "Hymnu Pa?stwowego", "Roty" oraz pie?ni Bo?e, co? Polsk?, sformu?owano kolumn? marszow? i wyruszono w kierunku Czubrowic. W kolumnie, oprcz muzykw uczestniczyli: druhowie OSP z Rac?awic i Czubrowic, ze swoimi sztandarami i wozami bojowymi, radny z Czubrowic, so?tys z Rac?awic i wielu mieszka?cw parafii. Nad bezpiecze?stwem uczestnikw czuwa?y patrole policji z Krzeszowic. Na blisko trzykilometrowej trasie przemarszu orkiestra odegra?a wiele utworw o tre?ci patriotycznej, religijnej, mi?dzy innymi "Warszawiank?", "Mazurka 3 maja" i wiele innych. Uroczysty przemarsz zako?czy? si? przed Stra?nic? OSP w Czubrowicach.Wydaje si? oczywiste, ?e za rok, a tak?e w latach nast?pnych orkiestra, stra?acy i miejscowa ludno?? w taki sam sposb u?wietni te dwa wa?ne ?wi?ta. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e by?a to pi?kna lekcja patriotyzmu, zw?aszcza dla m?odego pokolenia.
K. Tomczyk.

02-05-2012 030

02-05-2012 09602-05-2012 11402-05-2012 13002-05-2012 13302-05-2012 16902-05-2012 224

 

Teatrzyk Ale heca ze Szko?y Podstawowej w Rac?awicach istnieje od dwch lat. Nale?? do niego uczniowie kl. IV-VI. Z miesi?ca na miesi?c, na naszych oczach dokonuje si? ich przemiana z nie?mia?ych, zagubionych i pe?nych kompleksw istot staj? si? odwa?nymi, pewnymi siebie i swobodnie poruszaj?cymi si? po scenie ma?ymi artystami. W kalendarz ich wyst?pw na sta?e wpisa?y si? jase?ka. To ju? trzecie z kolei Bo?e Narodzenie kiedy mogli?my w ich wykonaniu ogl?da? spektakl przybli?aj?cy nam czasy narodzin Bo?ego Syna. W tym roku przygotowane jase?ka nosi?y tytu? Tu S?owo Cia?em si? sta?o i by?y oparte na fragmentach scenariuszy Pana Adama Szafra?ca. Pierwszy wyst?p mia? miejsce 13 grudnia 2011 roku w Krakowie w Domu Kultury Podgrze, gdzie teatrzyk wzi?? udzia? w Przegl?dzie Kol?d, Pastora?ek i Przedstawie? Jase?kowych Hej, weso?a nowina, zdobywaj?c I miejsce w?rd szk? podstawowych. Rado?? i zaskoczenie by?y tym wi?ksze, gdy? dla wi?kszo?ci dzieci z kl. IV by? to ich pierwszy publiczny wyst?p.

Te same jase?ka mogli?my podziwia? w naszym pi?knym XV- wiecznym ko?ciele w Rac?awicach 15 stycznia 2012 roku o godz. 17-ej. Niezwyk?o?? i majestatyczno?? ?wi?tyni nada?a wyst?powi szczeglnego charakteru. W p?mroku, przy blasku ?wiec, pad?y pierwsze s?owa narratora: Ziemia pogr??a?a si? w ciemno?ciach. Dzie? stawa? si? coraz krtszy. Ludzie oczekiwali Zbawiciela

clipboard1

Po chwili naszym oczom ukaza? si? Jzef z Maryj?. Daremnie poszukiwali miejsca, gdzie mog?oby si? narodzi? ?wi?te Dzieci?. Przebieg?y diabe? skutecznie zamyka? przed nimi drzwi do ludzkich serc.

clipboard02

Maria i Jzef d?ugo b??dzili wok? Betlejem, a? wreszcie znale?li ubog? stajenk?. Nie by?a ona miejscem godnym Syna Bo?ego, ale by?a ciep?a i przytulna. To tu, po?rd zwierz?t, na sianku, Maryja powi?a Jezusa. Nasta?a ?wiat?o??! W tym czasie pasterze przebywali na grskiej hali. Dzie? chyli? si? ku zachodowi, wi?c rozpalili ognisko i dogl?dali owiec. Jak tylko zasn?li pojawi?y si? anio?y, ktre obwie?ci?y im radosn? nowin?: Pastuszkowie, zabierajcie owce! Biegnijcie do Betlejem! Dzi? w mie?cie Dawida narodzi? si? wam Zbawiciel, ktrym jest Mesjasz Pan. A to b?dzie znakiem dla was, ?e znajdziecie niemowl? owini?te w pieluszki i le??ce w ??obie.

clipboard03

clipboard3-4

Pastuszkowie nie namy?lali si? d?ugo. Wraz z owcami pow?drowali z?o?y? pok?on Dziecinie.Tymczasem wie?? o narodzeniu Syna Bo?ego szybko roznios?a si? po ?wiecie. Gdy dowiedzia? si? o tym Herod przerazi? si?. Natychmiast te? pojawi? si? przy nim diabe?, aby doradzi? krlowi jak si? pozby? ma?ego nieprzyjaciela.

clipboard04

Kiedy Herod z diab?em knuli spisek, stajenka wype?nia?a si? chwa?? i mi?o?ci?. Zwierz?ta z niedowierzaniem spogl?da?y na Bo?? Dziecin?, nie mog?c poj?? dlaczego narodzi? si? w?a?nie w ich ??bku. W? mucza?: Muu, to nies?ychane ?eby Syna Bo?ego przykrywa? sianem. W tym czasie do stajenki zacz?li przybywa? go?cie. Ka?dy chcia? odda? pok?on Najwy?szemu. Za Betlejemsk? gwiazd?, oprcz pastuszkw, przyw?drowali rwnie? trzej krlowie.

clipboard05

Mimo znakomitej gry aktorskiej diabe? ponis? ca?kowit? kl?sk?. Krzycza? z rozpaczy: Ajajajajaj! Jaki g?upi kraj! [] Jestem przegrany! Czarcie jedyny, nie poczuwam si? do winy! Tyle pracy, tyle zachodu Trudzi?em si? nadaremnie! On jest mocniejszy ode mnie!

clipboard06

Wyst?p dzieci nagrodzony zosta? gromkimi brawami, ktre zach?ci?y je do bisowania pi?knych pastora?ek. Na zako?czenie z ust Ksi?dza proboszcza Jana Molandy pad?y pod adresem ma?ych aktorw s?owa podziwu i uznania. Wkrtce okaza?o si?, ?e wyst?p w ?wi?tyni w Rac?awicach to dopiero pocz?tek wyst?pw naszego teatrzyku. 20 stycznia dzieci mia?y okazj? wyst?pi? dla swoich Dziadziusiw i Bab? z okazji ich zbli?aj?cego si? ?wi?ta.

clipboard07

22 stycznia wyst?pi?y go?cinnie w Misjonarskim O?rodku Formacyjnym VINCENTINUM w Krzeszowicach, gdzie zosta?y przyj?te, zarwno przez Ksi?dza Jacka Lasonia jak i tamtejsz? publiczno??, szczeglnie ciep?o i serdecznie. 29 stycznia teatrzyk wyst?pi? na scenie w Domu Kultury w Zatorze, bior?c udzia? w VII Przegl?dzie Przedstawie? Jase?kowych. Swoim wyst?pem zachwyci? publiczno?? i profesjonalne jury, ktre ocenia?o nie tylko gr? aktorsk?, ale rwnie? scenografi?, stroje i opraw? muzyczn?. Jase?ka w wykonaniu naszych dzieci okaza?y si? zwyci?skie zaj?li I miejsce pokonuj?c grupy gimnazjalne i licealne.

Oto kilka zdj?? z ich wyst?pu w Zatorze.

clipboard08

?piew anielskich chrw, do ktrych przy??czy?y si? zwierz?ta, wype?nia? ca?? stajenk?.

clipboard9

Pastuszkowie przybyli prosto z hali, aby powita? Jezusa.

clipboard10

Do stajenki przybyli rwnie? trzej krlowie.

clipboard11

Kl?ska diab?a.

Nasze dzieci ostatnie tygodnie sp?dzi?y bardzo aktywnie wyst?puj?c a? siedmiokrotnie. Wczoraj, tj. 5 lutego byli w parafii Andrzeja Boboli w Zawierciu odpowiadaj?c na zaproszenie tamtejszego proboszcza ks. dr Henryka Niemca. Wyst?pili tam dwa razy o godz. 9.00 i 11.00. Dla ma?ych aktorw to najwi?ksza rado??, kiedy s? ogl?dani, podziwiani i obsypywani brawami. Ich dzieci?ce roze?miane buzie i b?yszcz?ce oczy wyra?aj? wdzi?czno?? wszystkim tym, ktrzy przychodz? ich podziwia?.

Za przygotowanie fotoreporta?u s?owa podzi?kowania niech zechc? przyj??: Pani Agata Skotniczna i jej crka Ola.

 

Sta?o si? ju? tradycj?, ?e w Wiejskim Domu Kultury w Rac?awicach odbywaj? si? koncerty kol?d, wykonaniu M?odzie?owego Zespo?u Mazureczek i Jurajskiej Orkiestry D?tej z Rac?awic i Czubrowic, pod batut? Mariusza Mazura, organisty ko?cio?a parafialnego w Rac?awicach. Odbywaj? si? przy tym tak?e wyst?py artystyczne zespo?u Czubrowiacy. Taki koncert oraz przedstawienie Babciu, opowiedz mi bajk? odby? si? w niedziel? 29 stycznia 2012 r.

Jak zawsze, tak i tym razem zgromadzi?o wielu mieszka?cw Rac?awic i Czubrowic, ale tak?e by?y osoby z innych miejscowo?ci naszej gminy. Byli te? go?cie: wjt gminy, Adam Pia?nik, oraz Wies?aw Dryga?a - Dyrygent i Tamburmajor Reprezentacyjnej Orkiestry D?tej z Olkusza a tak?e Andrzej Papaj - Kapelmistrz Orkiestry D?tej w Tczycy (student w MCK SOK? w Nowym S?czu).

Podobnie jak 2011 r., tak?e w tym roku Komitet Inicjatyw Spo?ecznych w Rac?awicach, przekaza? Jurajskiej Orkiestrze D?tej z Rac?awic i Czubrowic instrument muzyczny, zwany Tuba B. (w 2011 r. komitet przekaza? podobny instrument oraz saksofon barytonowy).

Na koniec pragn? doda?, ?e s?owo pisane nigdy nie odda podnios?ej atmosfery, zabawy i wzrusze?, jakie mia?y miejsce podczas koncertu i przedstawienia. Zapraszam zatem do obejrzenia kilku fotografii z tej uroczysto?ci.

Kazimierz Tomczyk.

12345678

 
Strona internetowa o Rac?awicach

Informuj?, ?e powsta?a strona internetowa

po?wi?cona miejscowo?ci

Rac?awice.

Strona znajduje si? pod adresem

raclawice-olkuskie.webnode.com

Twrcom strony ?ycz? powodzenia i wytrwa?o?ci w tym przedsi?wzi?ciu. K. Tomczyk

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151331

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości