Wolbrom
Podpalenie - 1935 r.

W Wolbromiu, pow. Olkuskiego, w zagrodzie Wolczy?skiego Jzefa powsta? po?ar, ktry nast?pnie przenis?szy na s?siednie zabudowania, zniszczy? og?em 7 domw mieszkalnych, 5 chleww, trzy szopy oraz zbo?e i sprz?ty domowe. Straty wynosz? 41. 804 z?. Jak wynika z pierwiastkowego dochodzenia, to po?ar powsta? z podpalenia przez Wolczy?skiego Jzefa, ktrego zatrzymano. (Gazeta Kielecka 1935, R. nr 34.).

 
Schwytanie szajki z?odziejskiej - 1936 r.

Policja wolbromska wy?apa?a cz?onw szajki z?odziejskiej, z?o?onej z 6 osb, ktra od d?u?szego czasu grasowa?a w Wolbromiu i okolicy, niepokoj?c ludno?? licznymi kradzie?ami. (Gazeta Tygodniowa, 1936, R. 7. nr 35).

 
?mier? lekarza - Wolbrom 1918 r.

Dnia 18 kwietnia 1918 r. zmar? w Wolbromiu doktor Stanis?aw Mrozowski, lat 45. Zmar? na posterunku pracy, zaraziwszy si? tyfusem, gdy nis? pomoc potrzebuj?cym. W Wolbromiu mieszka? przez 13 lat, gdzie by? m.in. prezesem Ko?a Polskiej Macierzy Szkolnej, Rady Szkolnej, Rady Towarzystwa Po?yczkowo-Oszcz?dno?ciowego, kasjerem Stra?y Ogniowej, cz?onkiem zarz?du Towarzystwa Dobroczynno?ci, Taniej Kuchni, Ochronki itp. (Kronika Powiatu Olkuskiego, 1918, nr 32/33).

 

Podczas po?aru w Wolbromiu sp?on??o oko?o 160 domw mieszkalnych, t. j. oko?o ca?ej osady. Mi?dzy innymi spali?y si?: synagoga, dwa domy modlitwy i sklep monopolowy; komunikacja telegraficzna z powodu spalenia si? s?upw uleg?a kilkudniowej przerwie. Przy gaszeniu ognia czynn? by?a stra? ogniowa ochotnicza olkuska. Straty w ruchomo?ciach i nieruchomo?ciach wynosz? oko?o 200 000 rub., ktrych ubezpieczenie nie pokryje nawet cz??ci. Przesz?o 600 rodzin pozosta?o bez dachu. W czasie po?aru spali?o si? dwoje dzieci ?ydowskich, a oprcz tego spadaj?ca z komina ceg?a rani?a ?miertelnie starego ?yda. Naczelnik pow. olkuskiego zorganizowa? komitet pomocy dla pogorzelcw (Gazeta Kielecka 1904, R. 35, nr 65).

 
Dzia?o si? 132 lata temu

W ko?ciele parafialnym w Wolbromiu zosta?a dokonana kradzie? wotw rozwieszonych na o?tarzach. ?wi?tokradca przystawi? drabin? do okna, pozrywa? korale z obrazw, i t? sam? droga zbieg?. Podejrzewana o ?wi?tokradztwo osobisto?? aresztowana.(Gazeta Kielecka)

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151326

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości