Ska?a
Ska?a - 1938 r.

Samobjstwo notariusza. W Skale, pow. olkuskiego, tamtejszy notariusz Antoni ?ukasiewicz pozbawi? si? ?ycia, strzelaj?c w skro? z pistoletu. Denat od d?u?szego czasu cierpia? na ataki sercowe i astm? i to prawdopodobnie by?o przyczyn? samobjstwa. (Gazeta Kielecka 1938, R. 69, nr 45).

 
Minoga - 1938 r.

Napad na plebani? i zamordowanie ksi?dza. W dniu 30 maja r. b. o godz. 11-ej w nocy na plebani? w Minodze (pod Ojcowem) wtargn??o 3-ech uzbrojonych bandytw. Wszed?szy na plebanie strzelili kilkakrotnie do ks. proboszcza Franciszka Lewi?skiego, poczem zabrawszy 200 z? gotwk?, 3 kg srebrnych starych monet i z?oty zegarek , zbiegli w stron? Miechowa. Ks. Franciszek Lewi?ski w drodze do szpitala krakowskiego zmar?. Policja zarz?dzi?a po?cig za bandytami. (Gazeta Kielecka 1938, R. 69, nr 43).

 
Grodzisko - 1904 r.

Staro?ytna piecz??. Jeden z archeologw odszuka? w klasztorze klarysek w Krakowie staro?ytn? piecz?? od dwch wiekw ju? nie egzystuj?cego klasztoru w Grodzisku pod Ojcowem, gdzie przebywa?a b?. Salomea. (Gazeta Kielecka 1904 R. 35, nr 35).

 
Minoga-Cianowice

Plaga myszy. W olkuskiem pojawi?a si? istna plaga egipska, w postaci dziesi?tkw tysi?cy myszy, ktre z nieub?agan? ?ar?oczno?ci? rzuci?y si? na kie?kuj?ce oziminy, i literalnie do szcz?tu niszczy?y par? tysi?cy morgw obsianych ?anw pszenicy, ?yta i koniczyny. Plaga ta g?wnie szerzy si? w gminach Cianowice i Minoga a straty wyrz?dzone dot?d tak na gruntach dworskich jak i w?o?cia?skich szacuje si? na pi?? tysi?cy rubli. (Gazeta Kielecka 1885, nr 93).

 
Cianowice - 1882 r.

We wsi Cianowice (pow. olkuski), Eleonora Dudek, kopi?c ziemniaki, wykopa?a worek nape?niony dawn? srebrn? i z?ot? monet?. Skarb w sk?ada si? z kilku dukatw holenderskich z XV i XVI wieku, jednej z?otej (podobno tureckiej) monety oraz o?miuset kilkudziesi?ciu sztuk srebrnych rozmaitej wielko?ci (Gazeta Kielecka, 1882, R.13 nr 90).

 
Przemys? ludowy w 1905 r.

W Ojcowie i okolicach wyrabia si? mnstwo pi?knych rzeczy z drzewa: rozliczne zabawki dla dzieci jak: mebelki, stoliki, sto?eczki, kanapki, komdki dla lalek, koneweczki, cebrzyczki, ma?niczki, b?ki, grzechotki, pukawki, pirniki, pude?ka, laseczki, ka?amarze, lalki w ubiorach krakowskich, i.t.p. oprcz tego dla doros?ych r?ne wyroby biurowe, przyciski, rozcinacze, laski, kosztury, ciupagi, talerze, tace, meble, wieszad?a i ekrany, i.t.p. W Czajowicach robi? skrzynie krakowskie, w Wielkiej Wsi kapelusze s?omiane, w S?spowie i Woli Kalinowskiej pi?kne wyroby bednarskie, w Bia?ym Ko?ciele rze?by z kamienia i drzewa, w Pr?dniku ?y?ki, warzechy i.t.p. (Gazeta Kielecka 1905 R. 36 nr 10)

 
Wydarzy?o si? w 1898 r. przy ko?ciele w Skale

W osadzie Ska?a, w parafialnym ko?ciele odbywa? si? ?lub m?odej pary w?o?cian. Przy wyj?ciu z ko?cio?a po dope?nionym obrz?dzie, brat panny m?odej Wawrzyniec Wilk dla uczczenia uroczysto?ci wyj?? z kieszeni rewolwer i wypali? na wiwat. W t?oku jednak z t?umu kto? tr?ci? go w r?k? wi?c kula zamiast poszybowa? wysoko, ugodzi?a w piersi jego rodzonego brata Wincentego, ktry na miejscu ducha wyzion??. (Gazeta Kielecka 1898 R. 29, nr 93).

 
Wydarzy?o si? w 1902 r. w Ojcowie

Kapliczka. W Ojcowie, nad Pr?dnikiem zbudowano kapliczk?, w ktrej dla wygody letnikw i chorych z zak?adu Goplana odbywa? si? b?d? ranne nabo?e?stwa.

Ojcw. W zesz?? ?rod? odby?a si? ceremonia po?wi?cenia kaplicy w stylu zakopia?skim, dope?niona przez dziekana olkuskiego ks. Sm?k?. Pobyt letnikw w dolinie ojcowskiej uprzyjemnia orkiestra w?o?cia?ska z Deszna. (Gazeta Kielecka 1902, R.33, nr 47, 48)
K. Tomczyk

 
Dzia?o si? w 1887 r. w Skale.


W Gazecie Kieleckiej ukaza? artyku?, w ktrym napisano m.in. o znachorach i ich praktykach leczniczych na naszym terenie. Oto jego fragment, ktry poni?ej cytuj?.

... W samej Skale zamieszkuje naukowo wykwalifikowany doktor, ktrego lud zwie g?wnym lub obwodowym, w odr?nieniu od jego pseudo-kolegw, rezyduj?cych po wsiach. Owych panw jest kilku: najwi?ksz? s?aw? cieszy si? dwch: jeden ze wsi Zawada pod Olkuszem, drugi w Micha?owicach (komora celna), czy te? gdzie? w pobli?u. Ka?dy z nich ma swoj? odr?bn? metod? stawiania diagnozy. Pan doktor z Zawady, wida? jaka? zagubiona na prowincji s?awa w dziedzinie chemii, bada w tym celu uryn?. Nie my?lcie jednak, ?e za pomoc? jaki? odczynnikw. Bro? Bo?e. Dla niego wystarcza wzrok, czy tez mo?e jaki inny z reszty zmys?w, bardziej odpowiedni do tego celu. Co do drugiego pana doktora, jak si? znw zdaje, nie uznanego jeszcze przez ?wiat naukowy antropologa, ten stawia diagnoz? z badania w?osw. Rezultatami takich bada? bywa naturalnie porada. Notuj? tu par? takich porad tych panw. - Urwa? trzy gar?cie trawy, jaka podpadnie pod r?ce i zrobiwszy z niej odwar, pi? przez dni trzy. - Kawa?ek stali rozpala? rano i wieczr, hartowa? w kwaterce mleka, po czem co tchu wypija? to mleko. Robi? to przez dni dziewi??.

Mg?bym przytoczy? i wi?cej tego rodzaju opowie?ci, ale chyba i tych wystarczy, aby dowie??, ?e okolica tutejsza ?yje z?yciem jakiego XVI wieku. Jak?e wi?c wobec tego przedstawia si? zdrowie publiczne? Smutnie bardzo. Ot, np. w ostatnich czasach, zmar?y w Skale trzy w sile wieku kobiety, z ktrych jedna, czy dwie nawet, zasi?ga?y rady u doktora z Zawady, a dopiero ju? w ostateczno?ci u rzeczywistego doktora. Jest to fakt z bie??cej chwili, o ktrym nas dosz?y wie?ci w naszym zak?tku, ale poszukawszy wynalaz?oby si? ich wi?cej. Przy takich jednak jasnych dowodach skutkw leczenia si? u znachorw, dziwn? si? musi wydawa? wiara, jak? pok?ada w nich lud. Wyt?umaczy j? jednak charakter tego ludu. Ch?op nasz jest fatalist?. Wierzy on g??boko, ?e lekarstwo wtedy tylko mo?e pomc, kiedy choremu nie by?o przeznaczone umrze?, w przeciwnym razie na nic si? nie przyda. A wobec takich poj?? nic dziwnego, ?e ?rodki zalecane przez znachorw , a opromienione jaki? nimbem fantastyczno?ci , wi?cej przypadaj? mu do gustu, ni? zwyczajne lekarstwa, przepisane przez doktora... (Gazeta Kielecka 1887, R .18, nr 22)

K. Tomczyk

 
Dzia?o si? 100 lat temu

Orkiestra W?o?cia?ska.

Zorganizowana przed o?miu laty przez ks. Wojciechowskiego orkiestra w Skale, a pozostaj?ca obecnie pod batut? p. Cybulskiego, przebywa w Wilnie, gdzie zaanga?owana zosta?a na wystaw?, ktra b?dzie otwarta 14 wrze?nia. Orkiestra ze Ska?y urz?dza?a ju? popularne popisy w Odessie, Kijowie i Elizawetgradzie.

(Gazeta Kielecka)

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości