Zielonki
Monografia gminy Zielonki

monografiaW 2009 roku nak?adem Urz?du Gminy Zielonki ukaza?a si? pierwsza monografia gminy pira Mateusza Wy?gi, obecnie pracuj?cego w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ksi??ka przybli?a nieznane dot?d szerzej w?tki dziejw obszaru nale??cego do dzisiejszej gminy Zielonki. Mo?na przeczyta? o odkryciach archeologicznych, po?wiadczaj?cych pradawne osadnictwo w prawie ka?dej tutejszej wsi, o ?redniowiecznej Garliczce, ktr? posiadali Wierzynkowie, zapisani na trwa?e w historii Krakowa i ca?ej Polski. Kto wie, mo?e na pe?nym smako?ykw stole, przy ktrym zasiedli naj?wietniejsi europejscy monarchowie, czerwieni?y si? jab?ka z tutejszych sadw? Dalej o tym, co maj? wsplnego pocz?tki W?grzc z je?cami i winiarstwem oraz o tym, ?e ??k? mi?dzy Garlic? Duchown? i Garlic? Murowan? kupi? znany medyk krlewski Piotr Gaszowiec czy?by zbiera? tam potrzebne do produkcji medykamentw zio?a? Nie ka?dy wie, ?e w Batowicach dzia?a? szpital dla nerwowo chorych, ktrego pacjentami byli przedstawiciele samej elity, a okolica Korzkwi by?a kiedy? o?rodkiem przemys?owym, gdzie produkowano znajduj?cy uznanie w kraju i za granic? papier, proch strzelniczy czy bro? sieczn?. Czytelnik b?dzie mg? si? dowiedzie?, dlaczego dolin? Pr?dnika mo?na nazwa? dolin? chleba lub dolin? m?ynarzy, ale te? jak twardzi w potrafili by? w oporze przeciw pa?szczy?nianym obci??eniom dzielni mieszka?cy Owczar i Bibic. Mowa te? b?dzie o smacznych kukie?kach z Zielonek i kim s? i sk?d si? wzi??y Pucheroki. W ksi??ce czytelnik znajdzie te? dok?adny opis bosutowskiego dworku, w ktrym Ko?ciuszko przebywa? po bitwie rac?awickiej, i dowie si? czemu w okolicy Zielonek Austriacy wybudowali jedne z najpot??niejszych fortw Twierdzy Krakw. Z t? ziemi? zwi?zane s? te? postaci: Jana D?ugosza, Jana Matejki, Stanis?awa Wyspia?skiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego i wielu innych. Dodatkowo XIX-wieczne fotografie z krakowskiego zak?adu Ignacego Kriegera uka?? najstarsze wizerunki tutejszych mieszka?cw, ktrych pami?tnikarz Kazimierz Girtler nazywa? ch?opsk? szlacht?. Do ksi??ki do??czono mapy katastru austriackiego ukazuj?ce wi?kszo?? miejscowo?ci gminy z 1848 roku.

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości