Czy wiesz, ?e...

Czernichw by? w przesz?o?ci znanym o?rodkiem flisactwa i korabnictwa, a tak?e tkactwa. Miejscowy warsztat wykonywa? kilimy m.in. wed?ug projektw Stanis?awa Wyspia?skiego. Wie? zawsze zwi?zana by?a z Wis??, dzi?ki przeprawie, galarom i okolicznym stawom rybnym. Cz??? wsi, tzw. Czernichwek , nale?a? od roku 1229 do benedyktynw w Ty?cu, a druga cz???, w?a?ciwy Czernichw, stanowi? dobra Szyd?owieckich, za? od roku 1531 sta? si? w?asno?ci? krlewsk?.

W Czu?wku znajduj? si? fortyfikacje z 1944r., tzw. Bunkry. Stanowi? zapewne resztki przeciwpancernej linii obronnej (Panzerhoechstwarnung). W polach znajduje si? schron betonowy typu ,,Tobruk i ?lady okopw.

D?browa Szlachecka posiada d?ugoletni? tradycj? wikliniarsk?, podobnie jak s?siednie Wo?owice. Charakterystyczne s? wyroby z tzw. ta?my wiklinowej.

K?okoczyn jako jedyna w ca?ej gminie miejscowo??, le?y w ca?o?ci w dnie doliny Wis?y. W zwi?zku z tym posiada bogate z?o?a ?wiru na udokumentowanej powierzchni 120ha.Obecnie eksploatowane na obszarze 25 ha.

W Wo?owicach dzia?a najstarsza w gminie jednostka OSP za?o?ona w 1895r. S? stosunkowo liczne gniazda bocianw. W dawnym budynku GOK mie?ci si? sta?a wystawa wyrobw z wikliny.

W Nowej Wsi Szlacheckiej pierwsi osadnicy to szlachta zagrodowa przyby?a z terenw Kresw Wschodnich. Wie? stara?a si? zachowa? odr?bno?? i nie zawiera? ma??e?stw z mieszka?cami przyleg?ych miejscowo?ci. Znany jest przekaz o mieszka?cach NWS, ktre id?c do pracy w pole zak?ada?y r?kawiczki by nie niszczy? r?k. Dzi? miejscowo?? s?ynie z wyrobu w?dlin(w tym zarejestrowanej w UE jako wyrb regionalnej kie?basy Lisieckiej) w zak?adach masarskich spe?niaj?cych najwy?sze standardy wyposa?enia.
W Kamieniu w drugiej po?owie XVIII w. mia?y miejsce poszukiwania srebra i z?ota. Prowadzi?a je Komisja Mennicza, a interesowa? si? nimi krl Stanis?aw August Poniatowski. Powodem by? mo?e by?o wyst?powanie w rejonie ?amanego Kamienia b?yszcz?cych minera?w (?yszczyki). Okoliczna ludno?? u?ywa?a tego b?yszcz?cego piasku do szorowania naczy?. Podobnie ciekawe wykorzystanie lokalnej budowy geologicznej dotyczy?o kiszenia kapusty na zim?. Ot? drewniane pokrywy do beczek przyciskano skrzemienianymi pniami drzew (z okresu karbonu, paleozoik, z rodz. Dadoxylon, dawniej araukario wiec). By?y ci??sze od pospolitych wapieni i nie wchodzi?y w reakcje chemiczne

Rybna- geneza nazwy wsi niejednoznaczna- ale w ka?dej wersji zwi?zana z rybami. Wie? kupi? od w?a?cicieli prywatnych krl Kazimierz Wielki i darowa? j? opactwu tynieckiemu. Dzia?a?a tu ju? na pocz?tku XX wieku mleczarnia. Jej produkty by?y znane i cenione. Mas?o z Rybnej otrzyma?o nagrod? na krajowej wystawie w Wiedniu(za czasw c.k. monarchii).

Na terenie gminy Czernichw wytyczona zosta?a niespotykana gdzie indziej ?cie?ka rowerowa Bocianich gniazd. Powsta?a ona ze wzgl?du na wyst?puj?ce tu liczne gniazda bociana bia?ego.
(red. Robert Lisowski, Ziemia Podkrakowska, Krakw 2006, s. 13, 14).

 

Sp?ka mleczarska w Rybnej obchodzi?a dnia 9 stycznia uroczysto?? po?wi?cenia i otwarcia nowo wybudowanej mleczarni, ktr? tamtejsza sp?ka mleczarska wybudowa?a w?asnymi funduszami przy pomocy Biura Patronatu dla Sp?ek rolniczych. Mleczarnia urz?dzona jest wed?ug najnowszych wymaga? (Prawda 1905, nr 4)

 
Wydarzy?o si? w 1908 r. w Czernichowie

Hafty czernichowskie. Przed siedmiu laty powsta?a w Czernichowie prywatna szko?a haftw, ktra rozwin??a si? tak pomy?lnie, ?e dawa?a zatrudnienie trzydziestu wiejskim dziewcz?tom tamtejszym, a wyroby jej uzyska?y wzi?cie nie tylko w kraju, ale i zagranic?, mianowicie pocz??y si? rozchodzi? do Niemiec i Anglii, a nawet Ameryki. Szko?? za?o?y?a i prowadzi p. Antonina Pi?tkowa, ktra inicjatyw? i wytrwa?o?ci? w pracy dobrze si? przys?u?y?a podniesieniu ju? upad?ego, a ogni kwitn?cemu przemys?u hafciarskiemu w Czernichowie i okolicy. Obecnie dla u?atwieniu zbytu i udogodnienia zamwie? pracownia czernichowska zosta?a przeniesion? do Krakowa, zatrudnia jak dawniej dziewcz?ta z Czernichowa i wykonuje hafty wszelkiego rodzaju, w?rd ktrych rozmaite hafty ko?cielne ornaty, antepedia, stu?y itp., odznaczaj? si? prawdziwie artystycznym wykonaniem (Czas, 1908, R. 61, nr 285)

Zapraszam do wsp?pracy osoby, ktre na mej stronie chcia?yby pisa? artyku?y o gminie Czernichw ( historia, zabytki, ciekawostki itp.) K. Tomczyk

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości