Igo?omia-Wawrze?czyce
Czy wiesz, ?e...

Podczas pierwszej wojny ?wiatowej (pa?dziernik 1914) w szkole w Dobranowicach, jak pisze kronikarz, stacjonowa? oddzia? wojsk czeskich id?cy na pomoc wojskom austriacko-w?gierskim. Groz? odczuwali mieszka?cy tych wsi, gdy po prze?amaniu linii bojowej austriacko-niemieckiej wojska rosyjskie pocz??y oblega? Krakw, poniewa? przeciwnicy ustawili swoje dzia?a na okolicznych wzgrzach we wsi: Tomaszw i ?erkowice i toczyli bj. Nad wsiami, ktre s? po?rodku przelatywa? grad kul. Po tych wydarzeniach pod budynek szko?y pocz??y zaje?d?a? wozy sanitarne, z ktrych pocz?to wynosi? oficerw i szeregowcw rosyjskich. Szko?a , na krtki czas zamieni?a si? w szpital.

Ko?ci? parafialny w Wawrze?czycach w 1305 roku biskup krakowski Jan Muskata wykorzysta? w wojnie prowadzonej z czeskimi stronnikami przeciw W?adys?awowi ?okietkowi. Budowla spe?ni?a rol? twierdzy, a w rok p?niej biskup zosta? oskar?ony przez arcybiskupa Jakuba ?wink? o inkastelacj? ko?cio?a w Wawrze?czycach.
W Wawrze?czycach istnia?o siedem karczm , a w drugiej po?owie XIX w. miejscowo?? s?yn??a z popularnego piwa, ktre ?wietnie sprzedawa?o si? w Krakowie. Mieszka?cw Wawrze?czyc: rolnikw z Kolonii i rzemie?lnikw z okolnic rynku por?ni?a sprawa podzia?u pastwiska na B?oniach, ktre stanowi?o wspln? w?asno??. Cz?sto dochodzi?o do k?tni i r?koczynw, a ostatnie z nich rozs?dzi?a burza, ktra w po??czeniu z parcelacj? pastwiska, zako?czy?a konflikt. Grzmoty i b?yskawice na B?oniach ostudzi?y emocje sk?conych mieszka?cw, ktrzy na zgod? umie?cili w tym miejscu krzy?.
Wed?ug legendy w ko?ciele w Pobiedniku przebywa? i kazania g?osi? sam ?wi?ty Wojciech, st?d wywodzi si? wezwanie ko?cio?a Ko?ci? ?wi?tego Wojciecha. Pierwotnie sta? tutaj ko?ci? drewniany si?gaj?cy XVII wieku. Zosta? zniszczony na skutek dzia?a? wojennych I wojny ?wiatowej. Obecny ko?ci? zbudowano w latach pi??dziesi?tych XX wieku.

Na cmentarzu w Igo?omi spoczywaj? powsta?cy polegli w trakcie bitwy na czernichowskich polach ko?o Igo?omi. Tradycje wytopu i przerobu ?elaza mo?na pozna? w igo?omskiej ku?ni. Ku?nia zosta?a uwieczniona przez malarza Artura Grottera, jako t?o w cyklu rysunkw Polonia, ktry od lat silnie przemawia do patriotycznych uczu? Polakw. Ziemia Podkrakowska, pod red. Roberta Lisowskiego, Krakw 2006, s.23).

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości