Czy wiesz, ?e...

W uroczystym po?wi?ceniu ko?cio?a w Luborzycy w 1210 roku bra? udzia? ksi??? Leszek Bia?y, ktry podarowa? ?wi?tyni cztero?okciowy krzy?, srebrny w ca?o?ci poz?acany. Ten drogocenny zabytek zosta? zrabowany przez Tatarw podczas najazdu w 1241 roku.

W XIII w. powsta? w ?uczycach podziemny tunel do dworu kopca wiciowego w ?uczycach, do dnia dzisiejszego pozosta?o wej?cie do tunelu od strony dworu, jak g?osi legenda w czasach napadw tatarskich i potopu szwedzkiego tam chroni?a si? miejscowa ludno??.

W 1794 roku w czasie powstania ko?ciuszkowskiego Luborzyca, przez krtki czas by?a centrum dzia?a? powsta?czych, przebywa? tutaj sam naczelnik Tadeusz Ko?ciuszko zmierzaj?cy ze swoimi oddzia?ami w stron? Rac?awic. Przez teren gminy przebiega Szlak Ko?ciuszkowski obejmuj?cy wsie: Baranwka, Wysio?ek Luborzycki, Wola Luborzycka, Goszyce, Skrzeszowice, ?ososkowice.

Podczas pobytu w Goszczy gen. Marian Langiewicz og?osi? si? dyktatorem powstania styczniowego, by?o to 10 marca 1863 roku.

W 1914 r. w Goszycach mia? miejsce postj patrolu strzelcw Jozefa Pi?sudskiego, sam marsza?ek odwiedzi? t? miejscowo?? dok?adnie 10 lat p?niej.

Podczas trwania II wojny ?wiatowej w Goszycach kwit?o ?ycie kulturalne, tutaj znalaz? schronienie Jerzy Turowicz publicysta i dziennikarz, redaktor Tygodnika Powszechnego. 1 roku 1944 przebywa? w Goszycach Czes?aw Mi?osz wraz z ?on?.

W czulickim parku ro?nie 500-letni d?b. (Ziemia Podkrakowska, pod. Red. Roberta Lisowskiego, Krakw 2006, s. 49).

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości