Krzeszowice

Pochodz? z rodziny ?lusarczykw, ktrzy prze?yli wojenn? tragedi? rodzinn? w grudniu 1944 i styczniu 1945 roku. Jestem synem Andrzeja ?lusarczyka jednego z pi?ciu braci ?lusarczykw. Wszyscy byli synami Feliksa ?lusarczyka (*1890) i jego ?ony Anny ?lusarczyk (*1893) z domu Pude?ek. Poniewa? w artykule pana ?ukasza Skalnego jest kilka nie?cis?o?ci chcia?bym je sprostowa?.
W nocy z 30 na 31 grudnia 1944 roku zosta?o zamordowanych w Tenczynku nie 4 a 3 Polakw podejrzanych o przynale?no?? do AK. Byli to:
- Stefan Skalny (lat 23) kpr. podch. AK Brzeszczot,
- mj wuj Wojciech ?lusarczyk (lat 25) kpr. podch. AK Blok,
- mj dziadek Feliks ?lusarczyk (lat 54).
Mojego drugiego wuja Karola ?lusarczyka (lat 22) ppor. AK Tatara, dowdc? Samodzielnego Plutonu Dywersyjno-Bojowego 12 Pu?ku Piechoty AK, w tym czasie w Tenczynku nie by?o. Karol ?lusarczyk zgin?? 11 stycznia 1945 roku w Pacz?towicach. Zdarzy?o si? to w czasie zako?czonej niepowodzeniem akcji AK, zwi?zanej z wykonaniem egzekucji na konfidencie niemieckim Romanowie, winnym tragedii w Tenczynku.
Dla potwierdzenia prawdziwo?ci mojej informacji, poni?ej zamieszczam zdj?cie naszego grobu rodzinnego na cmentarzu w Tenczynku, jak rwnie? zdj?cie znajduj?cego si? obok grbu Stefana i Stanis?awa Skalnych. Na tablicach nagrobkowych, dok?adnie wida? daty urodzin i ?mierci wszystkich osb tych tragicznych wydarze?. Na drugim zdj?ciu znajduje si? obelisk Karola ?lusarczyka "TATARA" w Pacz?towicach.

Wojciech ?lusarczyk

img 2024 2

img 2037

grob2

 
Tenczynek - 1912 r.

Czeskie intruzy. Browar Tenczy?ski powierzy? budow? wodoci?gu czeskiej firmie, ktra urz?dzi?a tu wystaw? swoich wyrobw, wprost przemoc? narzuca si? mieszka?com Tenczynka. (Ilustrowany Kurier Codzienny, 1912, nr 177).

 
Krzeszowice- 1932 r.

Zawieszono w urz?dowaniu policjantw w Krzeszowicach, ktrzy pobili do nieprzytomno?ci Korkosza Stanis?awa, reemigranta z Ameryki, gdy ten zwrci? si? do nich o opiek?, by kto go nie obrabowa? z pieni?dzy, ktre wiz? je przy sobie. Policjanci zostan? wydaleni ze s?u?by bez emerytury. {Przyjaciel Ludu 1932, nr 10).

 
Tenczynek - 1911 r.

Zako?czenie niefortunnego strajku. Od dwch tygodni w kopalni Krystyna w Tenczynku trwa?o bezrobocie wywo?ane prze socjalistw, aby zrobi? reklam? ich kandydatowi. Poniewa? robotnicy widzieli, ?e ostatecznie socjali?ci, zamiast im pomc doprowadz? ich do n?dzy, na wczoraj odbytym posiedzeniu postanowili znaczn? wi?kszo?ci? g?osw powrci? jutro do pracy. (G?os Narodu, 1911 R. 19, nr 106 z 10 maja).

 
Krzeszowice- 1912 r.

Wielka kradzie? u zegarmistrza. Onegdajszej nocy [12 maja] dokonano w Krzeszowicach nader ?mia?ej kradzie?y u zegarmistrza Salomea Grossmanna. Nieznani sprawcy skradli mu trzy z?ote m?skie zegarki, z tych jeden z monogramem S. P., jeden damski z?oty zegarek, kilka srebrnych zegarkw, ?a?cuszkw, kolczykw, i. t. d., oglnej warto?ci 3000 kor.(Ilustrowany Kurier Codzienny, 1912, nr 115).

 
Krzeszowice - 1935 r.

Katastrofa kolejowa. We wtorek rano [17 grudnia 1935 r.] w pobli?u stacji Krzeszowice, od strony Trzebini przeje?d?a? poci?g towarowy za?adowany byd?em. W tym czasie przez stacje mia? te? przeje?d?a? poci?g osobowy z Trzebini do Krakowa, dlatego dy?urny ruchu skierowa? poci?g towarowy na ?lepy tor, daj?c zna? maszyni?cie semaforem do zatrzymania poci?gu. Maszynista poci?gu towarowego nie zauwa?y? znaku, przejecha? go i wpad? na zapor? zamykaj?c? ?lepy tor. Lokomotywa przebi?a zapor? i spad?a z nasypu do rzeczki Krzeszowiczanki, poci?gaj?c za sob? wagony. Zniszczeniu uleg?a lokomotywa i 4 wagony. Jedna osoba zgin??a, a kilka zosta?o ci??ko rannych. (G?os Narodu, 1935 nr 346).

 
Po?ar w Krzeszowicach - 1911 r.

15 maja 1911 r., oko?o godz. 1szej po po?udniu wybuch? po?ar w szopie dworskiej, dzier?awionej przez K?ko Rolnicze. Prawdopodobnie po?ar spowodowa? podrzucony niedopa?ek papierosa. Ogie? szybko strawi? szop?, a nast?pnie przerzuci? si? na zabudowania s?siednie. Sp?on??a stodo?a Jana Pi?takiewicza, drewniany dom ze sklepami i dach s?siedniego domu murowanego. Podczas akcji ratowniczej ci??ko ranny zosta? stra?ak. W akcji bra?a udzia? miejscowa stra? po?arna, a tak?e z Krakowa i Trzebini.
(Ilustrowany Kurier Codzienny, 1911 R.2, nr 112).

 
Wydarzy?o si? w 1905 r.w Tenczynku

Zamach dynamitowy w Tenczynku. Dnia 20 maja b.r wybuch? dynamitowy nabj w Tenczynku i spowodowa? uszkodzenie domu in?yniera Jzefa Hromka, oraz lekkie uszkodzenie cia?a jego dwojga ma?ych dzieci. Wed?ug oglnej opinii, pod?o?enia naboju dopu?ci? si? mia? jeden z grnikw z tego powodu, ?e uwa?ali oni p. Hromka jako tego, ktry nie dopu?ci? spe?nienia ich ??da?. Jako podejrzanego o pod?o?enie dynamitu z zapalonym lontem aresztowano grnika Jana Czaka licz?cego 40 lat. Wczoraj odby?a si? przeciwko niemu rozprawa przed tutejszym trybuna?em przysi?g?ych. Pos?dzony stanowczo wypiera? si? zarzuconego sobie czynu zapad? werdykt i wyrok uwalniaj?cy (Czas 1905, R. 58, nr 147)

 
Wydarzy?o si? w 1880 r. w Tenczynku

Pogrzeb weterana. W niedziel?, 11 stycznia 1880 r. zmar? w Tenczynku, w wielu 82 lat Jzef Stilkr, weteran wojsk polskich z 1831 r., by?y administrator dbr Sucha-?lemie?. Pogrzeb odby? si? 14 stycznia, rano w Tenczynku, przy nader licznym udziale okolicznych, a nawet z dalszych stron przyby?ych obywateli, ktrzy oddaniem ostatniej us?ugi zmar?emu, z?o?yli dowd uznania zas?ug powszechnie czczonego i kochanego nieboszczyka (Czas 1880, R. 33, nr 12).

 
140 Lat Rady Gminy

W latach przebudowy monarchii austriackiej wykszta?ci?y si? nowe zasady zarz?du krajem i funkcjonowania administracji w Galicji. Przede wszystkim nast?pi?o oddzielenie w?adz rz?dowych od w?adz samorz?dowych i nowy podzia? kraju. Administracja samorz?dowa ukszta?towa?a si? w Galicji na szczeblu gminy i powiatu. W 1866 r. galicyjski Sejm Krajowy wyda? szczeg?ow? ustaw? o gminach i obszarach dworskich. Wed?ug tych przepisw, ka?da wie?, ukszta?towana historycznie, niezale?nie od swej wielko?ci tworzy?a gmin?. Organy samorz?du gminnego tworzy?y rada gminna i zwierzchno?? gminna. Rada gminna by?a organem uchwa?odawczym i nadzorczym. W jej sk?adzie znajdowa?o si? od 8 do 36 cz?onkw. Do wyborcw rady zaliczano mieszka?cw przynale?nych i uczestnikw gminy tych, ktrzy op?acali podatki bezpo?rednie. Ponadto prawo wyboru, ju? bez wzgl?du na wnoszenie podatkw, mia?y osoby z tytu?u cenzusu inteligenckiego (duchowni, urz?dnicy i ludzie z wy?szym wykszta?ceniem).
Na podstawie powy?szych przepisw prawnych w Krzeszowicach, podobnie jak i w ca?ej Galicji, odby?y si? wybory do rad gminnych. Po ich przeprowadzeniu, 24 kwietnia 1867 r. odby?o si? pierwsze posiedzenie Rady Gminy Krzeszowice. W jej sk?ad wchodzili: Jacenty Bogacki (wjt gminy), Antoni Bauman, Edward Majewski, Jzef Kosobucki, Piotr Kurdziel, Pawe? Noworyta, Jan Vogler, Adam Bogacki, Franciszek Pi?takiewicz (zast?pca wjta), Kasper Zi?ba, Ludwik Szopski. Podj?to pierwsze uchwa?y:
"Tak ukonstytuowanej Radzie, przed?o?y? Wjt Jacenty Bogacki konieczno?? obmy?lenia funduszw na pierwotne potrzeby kancelarii; Radny Kasper Zi?ba wnis? nast?pnie, by nadwy?ka zap?aty dla kominiarza tutejszego Grzesiewicza od ka?dego wycierania komina po 5 centw ustanowionej na potrzeby Gminne obrcona zosta?a."

Jednym z najwa?niejszych zada?, jakie stan??o przed krzeszowickimi radnymi, by?o zapewnienie funduszy na bie??c? dzia?alno??. Do po?owy lat osiemdziesi?tych XIX w. radnym udawa?o si? rwnowa?y? bud?et, a nawet zapewni? nadwy?ki. Deficyt bud?etowy pokrywano dodatkami do podatkw. W latach dziewi??dziesi?tych wydatki by?y przeznaczane na: rozchd [] Naczelnika gminy, sp?at? rzezalni i wydatki, akuszerk? gminn?, pisarza gminnego, policjanta, o?wietlenie latarni, polowego gminnego, str?a nocnego, ogl?dacza cia? po?miertnych, ogl?dacza byd?a, czynsz z kancelaryi gminnej, potrzeby kancelaryjne, koszta podr?y w interesie gminy, podatki, dziennik ustaw, wydatki na aresztantw, areszta gminne, asekuracj? pleba?sk?, koszta s?dowe, nieprzewidziane, na odstawienie w?cz?gw, now? reform?, pomocnika policyanta, za prowadzenie list pospolitego ruszenia pisarzowi gminnemu. Dochody czerpano z: z rze?ni, czynszu z polowania, dodatku konsumpcyjnego od mi?sa, dodatku konsumpcyjnego od wina, za zgrabywanie b?ota na go?ci?cu, z taks za ogl?dziny byd?a i mi?sa. Obok wydatkw sta?ych, pojawia?y si? rwnie? nadzwyczajne. Mo?emy do nich zaliczy? kwoty przeznaczone na wzniesienie szko?y i budynku gminnego. Na jednym z pierwszych posiedze? Rady gminy (26 maja 1867 r.) podj?to decyzje o wynaj?ciu na potrzeby kancelaryjne jednego pokoju w domu naczelnika za roczny czynsz w wysoko?ci 50 z?r. Przez ca?y czas my?lano o budowie urz?du gminy. Uroczyste po?wi?cenie nowego budynku gminy mia?o miejsce w maju 1906 r. Kolejnym wa?nym problemem, przed ktrym stan??y w?adze miejscowo?ci by?a budowa wodoci?gw. W Krzeszowicach wyst?powa?y problemy z zapewnieniem mieszka?com dost?pu do wody pitnej. Decyzja o ich budowie zapad?a 23 listopada 1901 r. Przez najbli?sze kilka lat trwa?y prace nad przygotowaniem planw budowy, uzyskaniem zgody w?a?cicieli gruntw, przez ktre wodoci?g mia? przechodzi? oraz zbiegi o zezwolenie w?adz zwierzchnich. W grudniu 1913 r. starostwo powiatowe w Chrzanowie zezwoli?o w?adzom Krzeszowic na rozpocz?cie budowy. Budowa mia?a zosta? uko?czona w ci?gu trzech lat. Niestety wybuch I wojny ?wiatowej przeszkodzi? w jej uko?czeniu. Wodoci?g zosta? uko?czony ju? w niepodleg?ej Polsce. W 1908 r. Rada gminna uchwala imieniem gminy przyst?pi? do abonamentu telefonw, podpisa? deklaracy? i wk?ad dotycz?cy ustawiania stojakw. W nast?pnym roku poruszono spraw? ewentualnego o?wietlenia tutejszej gminy za pomoc? elektryczno?ci, a to z powodu, ze firma Galicyjskie Akcyjne Zak?ady Grnicze w Sierszy ma zamiar urz?dzi? w Tenczynku na Kopalni Krystyna elektrowni?, wi?c przy tej sposobno?ci mo?naby z firm? ta traktowa? o o?wietlenie tutejszej gminy o ileby koszta tego o?wietlenia nie by?y znacznie wy?sze od dotychczasowych. W 1914 r. powo?ano komisj?, ktrej zadaniem by?o przeprowadzenie rozmw z w?adzami elektrowni w Sierszy, dotycz?cych instalacji o?wietlenia elektrycznego w Krzeszowicach. W dalszej kolejno?ci komisja przygotowa?a plan rozmieszczenia lamp elektrycznych (gminnych mia?o by? 50, a dworskich 6). Koszt o?wietlenia elektrycznego ponoszony przez gmin? przewidywano na 17 000 koron. Uko?czenie tej inwestycji rwnie? zosta?o przerwane przez wybuch wojny.

Radni zg?aszali te? r?ne wnioski. Warto kilka z nich przytoczy?. Ju? w 1867 r. ks. ?ciborowski proponowa?, by wszelkie muzyki podczas ?niw zawieszone zosta?y, a gdyby? pozwolenie nast?pi?o, by tylko termin do 10-tej godziny w ?wi?ta dozwolony zosta?, oraz by szynkarz podr?nych bez wiedzy wjta nie nocowa?, a w kilka lat p?niej, aby mieszkaj?cy w Gminie, a nie maj?cy zatrudnienia i utrzymania zostali z gminy w drodze przymusowej wydaleni. Uchwa?a ta ma si? rozci?gn?? i na ?ebrakw z obcych gmin przychodz?cych. Swoi za? ?ebracy, aby uzyska? ja?mu?n? winni by? zaopatrzeni w znaki blaszane, ktremi maj? prawo do ?ebrania w Gminie. Na uwag? zas?uguje jeszcze jeden wniosek ksi?dza proboszcza, zg?oszony na posiedzeniu Rady 15 marca 1884 r.:

"Poniewa? bardzo cz?sto zdarza si? na w?asne oczy widzie? niesumienne i nieprawid?owe post?powanie z ko?mi zaprz?gowemi, ktremi dowo?? do dworca kolejowego kamie? i rud? ?elazn? i te bywaj? tak niemi?osiernie biczowane i to nie tylko batem, ale nawet znacznem knutem, gdy zaprz?gni?tego i prze?adowanego wozu ci?gn?? nie mog? ?e nawet ludzkie przeczucie przechodzi lituj?c si? nad zwierz?tami, przeto chc?c temu zaradzi?, i tam? z?emu po?o?y? nale?a?oby."

Niestety rada nie podj??a w kierunku ?adnych krokw. Inny radny proponowa?, aby na?ogowych pijakw p?no w nocy przytrzymanych na fundusz gminy kara?.5 maja 1906 r. uchwalono, ?e wszystkie nowo maj?ce si? stawia? domy maja by? budowane z materia?u ogniotrwa?ego i kryte ogniotrwale, za? wszystkie inne budynki musz? by? przynajmniej kryte ogniotrwale. Miejscowe w?adze interweniowa?y tak?e w sprawach bezpiecze?stwa publicznego: "W sprawie petycji og?u mieszka?cw tutejszej gminy, aby z powodu cz?stych wypadkw morderstw i rabunkw wydarzaj?cych si? w ostatnich czasach w tutejszej okolicy zarz?dzi? wi?ksz? opiek? i ochron? uchwalono, aby od 1 lutego b.r. przyj?? drugiego str?a nocnego. Nadto uchwalono odnie?? si? do CK Starostwa, aby z uwagi na owe wypadki, blisko?? granicy, stacy? kolejow?, ma miejsce otoczone fabrykami i kopalniami, a wi?c nara?one na wp?yw indywidyw z r?nych stron ?wiata poleci?o tutejszemu posterunkowi CK ?andarmeryi, aby cz??ciej odbywa?a patrole ewentualnie, aby wzmocniono tutejszy posterunek."

Krzeszowicka rada wspiera?a rwnie? przedsi?wzi?cia patriotyczne. 13 maja 1898 r. uchwalono przekazanie 10 z?. na Uroczysto?ci Mickiewiczowskie. W 1906 r. podj?to decyzj? o przes?aniu Komitetowi na pomnik Bartosza G?owackiego kwoty 50 koron. Dwa lata p?niej przekazano 20 koron dla akademickiego komitetu dla sprowadzenia zw?ok Juliusza S?owackiego do kraju w Krakowie. W 1917 r. Rada uchwali?a przy??czy? si? do uroczystych obchodw stuletniej rocznicy ?mierci Tadeusza Ko?ciuszki i wydelegowa? do komitetu obchodw dwch radnych. Ponadto jednomy?lnie przyj?to wniosek radnego Wincentego Kriegseinsena dotycz?cy zmiany nazwy drogi wroc?awskiej, powszechnie zwanej ul. Chrzanowsk? na ul. im. Tadeusza Ko?ciuszki.?ukasz Skalny

 
Krzeszowice w drodze do wolno?ci

Wkrtce po odzyskaniu niepodleg?o?ci Rada Gminy rozpocz??a zabiegi maj?ce na celu przyznanie Krzeszowicom praw miejskich. 15 lutego 1919 r. spo?rd miejscowych radnych powo?ano komisj? (Stanis?aw Krkowski, Gabriel Habli?ski, dr Stanis?aw Makowski, Marian Kopff, Wawrzyniec Molik, Adam Bogacki), ktra mia?a opracowa? w szczeg?ach spraw? umiastowienia Krzeszowic. Na sesji Rady, ktra odby?a si? 22 marca 1919 r.:
uchwalono jednog?o?nie Umiastowienie Krzeszowic i polecono Zwierzchno?ci Gminnej zwrci? si? do kompetentnych w?adz z pro?b? o podniesienie gminy Krzeszowice do rz?du miast, i przyznanie gminie Krzeszowicom na w?asno?? Rynku i targowicy wraz z placem dla postoju fur.

W maju tego samego roku wybrano delegacj? w sk?adzie: Franciszek Kulczycki, Wojciech Wyka i Marian Kopff, ktra na koszt gminy mia?a jecha? do Warszawy w celu przed?o?enia tam pro?by o nadanie praw miejskich. W lipcu w?adze pa?stwowe nakaza?y wstrzyma? si? z tymi zabiegami do czasu przeprowadzenia nowego podzia?u administracyjnego kraju. Mimo to delegacja uda?a si? do stolicy, ale o wynikach tej podr?y brak jakichkolwiek wiadomo?ci.

Kilka lat p?niej zabiegi w?adz gminy zosta?y uwie?czone sukcesem. Na mocy ustawy z 3 grudnia 1924 r. Krzeszowice zosta?y podniesione do rangi gminy miejskiej z dniem wej?cia w ?ycie ustawy, czyli 1 stycznia 1925 r. Na posiedzeniu Rady gminnej 30 stycznia 1925 r. na wniosek Radnego p. Mossa, Rada gminna uchwala w celu uczczenia uroczystej chwili uznania Krzeszowic miastem, stwarza fundusz wieczysty na ubogich miasta Krzeszowic, i na fundusz ten sk?ada w roku bie??cym kwot? 5000 z? (pi?? tysi?cy z?otych). Odsetki od wy?. wymienionego funduszu maj? by? rozdzielane co roku mi?dzy ubogich miasta Krzeszowic, a to z dniem 1 stycznia ka?dego roku. Na wniosek Radnego p. Polaczka, Rada gminna uchwala urz?dzi? uroczysto?? w dniu 15 lutego 1925 r. z powodu uznania Krzeszowic miastem i w tym celu wybiera komitet: Kulczycki, Polaczek, Moss, Duda, oraz Zwierzchno?? gminna z prawem kooptacji. W my?l wniosku p. Polaczka na koszt gminy maj? by? przyj?ci go?cie zaproszeni zamiejscowi, za? miejscowi mog? bra? udzia? w maj?cym si? urz?dzi? obchodzie za op?aceniem sk?adki, ktr? powy?szy komitet ustali. Ostatecznie uroczyste obchody tego wydarzenia mia?y miejsce 22 lutego 1925 r. Rozpocz??y si? nabo?e?stwem, nast?pnie wielki pochd uda? si? na rynek, gdzie wyg?oszono okoliczno?ciowe przemwienie. W budynku plebani odby?o si? przyj?cie dla w?adz i zaproszonych go?ci, w tym pos?w na Sejm (Jzefa Mat?osza i Antoniego A. Matakiewicza). Pierwszym burmistrzem zosta? Franciszek Kulczycki. Wykonano te? now? piecz?? owaln? z or?em i napisem Magistrat Miasta Krzeszowic.

Data przyznania praw miejskich Krzeszowicom sta?a si? przyczyn? nieporozumie?. Cz?sto przyjmuje si?, ?e wydarzenie to mia?o miejsce dopiero kilka lat p?niej. 23 marca 1933 r. wydana zosta?a ustawa o cz??ciowej zmianie ustroju samorz?dowego. Ustawa z 3 lipca 1896 r. (na podstawie ktrej Krzeszowice uzyska?y prawa miejskie) utraci?a moc obowi?zuj?c?. Wszystkie licz?ce ponad 3 000 mieszka?cw miasta, obj?te ustaw? z 3 lipca 1896 r., zosta?y z mocy nowej ustawy podniesione do rz?du miast rz?dz?cych si? ustaw? z 13 marca 1889 r. W nowej ustawie zapisano, ?e Minister Spraw Wewn?trznych mo?e w drodze rozporz?dze? w ci?gu roku po wej?ciu w ?ycie ustawy niniejszej po wys?uchaniu opinii zainteresowanych zwi?zkw samorz?dowych podnie?? rwnie? do rz?du miast niektre z pozosta?ych miejscowo?ci, obj?tych dotychczas ustaw? z dnia 3 lipca 1896 r., rozci?gaj?c na nie moc ustawy z dnia 13 marca 1889 r. ze zmianami, wynikaj?cymi z p?niejszych ustaw i ustawy niniejszej. W zwi?zku z tym podczas posiedzenia Rady miejskiej, ktre odby?o si? 31 sierpnia 1933 r., po wys?uchaniu przemwienia Przewodnicz?cego, burmistrza p. Dra Jana Walkowskiego, na temat podniesienia Krzeszowic do rz?du miast rz?dz?cych si? ustaw? z r. 1889 po wyczerpuj?cej dyskusji i wyja?nieniach udzielanych przez radnego p. Matusi?skiego, opartych ?ci?le na ustawie samorz?dowej z r. 1933 i na wniosek radnego p. Stanis?awa Matusi?skiego, - Rada Miejska w Krzeszowicach [...] uchwala zwrci? si? do Pana Ministra Spraw Wewn?trznych z usiln? pro?b?, aby gmin? miejsk? Krzeszowice, po?o?on? w obr?bie Wojewdztwa Krakowskiego, licz?c? wed?ug wynikw ostatniego powszechnego spisu ludno?ci z 9 XII 1931 r. 3366 mieszka?cw i ustaw? z dnia 3 XII 1924, Dz.U.RP. ? 110, poz. 985, zaliczon? do rz?du miast obj?tych ustaw? gminn? z 3 lipca 1896, Dz.U.Kr. ? 51 zechcia? stosownie do postanowie? ust?pu 3 art. 82 ustawy o cz??ciowej zmianie ustroju samorz?du terytorialnego z 23 marca 1933, Dz.U.R. P. ? 35, poz. 294 podnie?? do rz?du miast, rz?dz?cych si? ustaw? z dnia 13 marca 1889 Dz.U.Kr. ? 24 i rozci?gn?? nie moc tej?e ustawy ze zmianami wynikaj?cymi z p?niejszych ustaw, oraz z postanowie? cytowanej ustawy z 23 marca 1933 [...] o cz??ciowej zmianie ustroju samorz?du terytorialnego, odnosz?cych si? do miast Wojewdztw po?udniowych.

Rozporz?dzeniem ministra spraw wewn?trznych (Bronis?awa Pierackiego) z 18 pa?dziernika 1933 r. Krzeszowice zosta?y zaliczone do rz?du miast obj?tych ustaw? austriack? z 1889 r. Dla wczesnych w?adz miejscowo?ci nadanie praw miejskich mia?o miejsce w 1924 r. Od tej pory w protoko?ach z posiedze? u?ywano okre?le? burmistrz, Rada miejska, Magistrat (zamiast wcze?niejszych naczelnik, Rada gminna, Zwierzchno?? gminna). Jako miasto od 1925 r. traktuje Krzeszowice m.in.: Krakowski Dziennik Wojewdzki.

W Kronice parafialnej znajdujemy nast?puj?c? informacj? o tych wydarzeniach:
"Krzeszowice, zaliczone w roku 1925 do rz?du miast, uginaj? si? pod ci??arem tego zaszczytu, z ktrym z??czone s? przer?ne op?aty komunalne i socjalne, ubezpieczenia w Kasie chorych s?u?by domowej i pracownikw rolnych, a z ulepsze? mimo najlepszych ch?ci Rajcw miejskich korzysta? b?d? potomni w dalekiej przysz?o?ci. Nazwa wsi, cho? mniej zaszczytna, wi?cej by?a do twarzy biednej ludno?ci."?ukasz Skalny

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości