Liszki

Wielki po?ar w krakowskim. Sp?on??o kilkadziesi?t cha?up. W sobot? 22 czerwca 1912 roku po po?udniu w Czu?owie sp?on??o kilkadziesi?t cha?up. Z powodu braku wody ratunek by? niemo?liwy. Ogie? przesuwa? si? bez przeszkody z jednej cha?upy na drug?, a? wreszcie zatrzyma? si? przy jednym sadzie. Drzewa ocali?y ca?? wie?. Podobno po?ar wywo?a?y dzieci bawi?ce si? zapa?kami. Byd?o ocala?o, bo by?o w polu (Ilustrowany Kurier Codzienny, 1912, nr 141).

 
Czy wiesz, ?e...

Nazwa Kaszw wed?ug legendy- pochodzi od zaj?? mieszka?cw. W czasach pa?szczy?nianych ch?opi musieli oddawa? do dworu danin?. Najcz??ciej uprawiali proso i j?czmie?. Z ziaren prosa wytwarzali kasz? jaglan?, a z j?czmienia j?czmienn?. Kasza stanowi?a pokarm dla ludno?ci i najprawdopodobniej od niej pochodzi nazwa wsi.

Wie? R?czna s?ynie z r?cznie wykonywanych wyrobw z wikliny. Podsumowaniem pracy osb zajmuj?cych si? wyplataniem koszy i innych elementw z wikliny jest coroczne ?wi?to wikliny.

Nazwa Liszki pochodzi od grzybw dawniej zwanych liszkami dzi? kurkami, lub od skrek lisich, ktre sk?adano w Ty?cu swym panom jako daniny.

W okresie mi?dzywojennym m?odzie? Mnikowa zrzeszona by?a w Katolickim Stowarzyszeniu M?odzie?y M?skiej i ?e?skiej prowadzonym przez ksi?dza Jana Danka. wczesny kierownik szko?y w Mnikowie Franciszek Blecharski wraz z uczniami przygotowywa? przedstawienia i wyst?py z okazji ?wi?t pa?stwowych i ko?cielnych. Po I wojnie ?wiatowej do Mnikowa zje?d?a?y si? dzieci z okolicznych szk? na ?wi?to pocz?tkowo zwane ?wi?tem Morza p?niej ?wi?tem Pie?ni by?a to impreza sportowo-kulturalna, odbywaj?ca si? wiosn? w Dolince Mnikowskiej.

Dzi?ki finansowemu wsparciu pani Jzefiny Gebert Szwajcarki o wielkim szczodrobliwym sercu, w Piekarach powsta? kompleks budynkw pod nazw? Centrum Edukacyjne Radosna Nowina 2000 w sk?ad ktrego wchodzi: ko?ci?, budynek szko?y, hala sportowa, kryta p?ywalnia, boiska sportowe, domki internatu oraz budynek administracji. Dzia?a tu publiczne Liceum Oglnokszta?c?ce, ktre wsp?pracuje i prowadzi wymian? uczniw ze szko?ami w Niemczech, W?oszech i Francji.

(Ziemia Podkrakowska, pod. red. Roberta Lisowskiego, Krakw 2006, s. 67.)

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości