Skawina
Czy wiesz, ?e...

W parku dworskim w Korabnikach znajduj? si? zabytkowe graby, modrzewie i d?by. Jeden z nich nazwany D?bem Wyspia?skiego ma ponad 600 lat. Autor ,,Wesela odpoczywa? pod nim podczas swoich wizyt w dworze w latach 1886-89.

W dworze nale??cym do rodziny Hallerw w Jurczycach w 1873 r. urodzi? si? i sp?dzi? dzieci?stwo genera? Jzef Haller, p?niejszy legionista i dowdca B??kitnej Armii.

Uk?ad urbanistyczny skawi?skiego rynku, pochodz?cy z czasw lokacji miasta (XIV w.) zachowa? si? do dzisiaj i zosta? wpisany do rejestru zabytkw.

W czasie zapustw chodzono po Skawinie z tzw. Kantkiem , czyli kuk?? ze s?omy, okryt? p?aszczem, pod ktrym chowa? si? parobek. Ca?y Kantek naje?ony by? szpilkami, tak ukrytymi w postaci, aby nie by?o ich wida?. W domach, do ktrych przychodzono, parobek dotyka? t? kuk?? dziewcz?ta, k?uj?c je. Rozlega?y si? krzyki i ha?asy, ?artowano i ?piewano, nakazuj?c ,,Kantkowi wykonywa? r?ne sztuczki. Za spraw? ,,Kantka, ludno?? z okolicznych wiosek nada?a skawinianom dokuczliwe nazwisko-,,ty skawi?ski kojtku.

Na prze?omie XIX i XX w. w wioskach wok? Skawiny, ksi?dz dokonywa? po?wiecenia pokarmw w domu wjta, gdy? do ko?cio?a by?o daleko. Na podwrzu wok? balii nape?nionej wod? sta?y kobiety z koszami, czekaj?c na ksi?dza. W koszach mia?y malowane jajka, bochen chleba, garnuszek mas?a, zwitek kie?basy, kawa?ek boczku, ?wik?e z chrzanem i octem, kawa?ek chrzanu a na wierzchu gipsowanego baranka ozdobionego ga??zkami mirtu. Ksi?dz najpierw po?wi?ca? pokarmy wjtowi w izbie, a nast?pnie wychodzi? na podwrze i po?wi?ca? bali? z wod?. Potem ?wieci? pokarmy przyniesione przez kobiety. Obok balii sta? kosz dla biednych, do ktrego ka?dy wk?ada? jedno jajko. Kiedy ksi?dz odje?d?a? furmank? z koszykiem nask?adanych jajek, wszyscy wyci?gali butelki i nape?niali je ?wi?con? wod? z balii. Wod? t? kropiono zbo?e do siewu i sadzeniaki, co mia?o zapewni? dobry urodzaj. (Ziemia Podkrakowska, pod. red. Roberta Lisowskiego, Krakw 2006, s. 99).

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości