S?omniki
Czy wiesz, ?e...

Jesieni? 2002 r. grupa archeologw z PAN w Krakowie odkry?a w Smrokowie cz??? grobu kultury ceramiki sznurowej z kompletnie zachowanym szkieletem. Cz??? wyposa?enia grobu stanowi?a rwnie? du?a czteroustna amfora, fragmenty du?ego pucharu, siekiera krzemienna, topr kamienny, narz?dzia od?upkowe i fragmenty ceramiki. Znaleziska datowane s? na 2400-2200 p.n.e. Amfor? przekazano do Muzeum Ziemi S?omnickiej.

W 1234 roku podczas wyprawy Konrada Mazowieckiego przeciw Boles?awowi Wstydliwemu ko?ci? w Prandocinie zosta? zamieniony w warowni?. By? to pierwszy tego typu przypadek w historii Polski.

W S?omnikach naczelnik Tadeusz Ko?ciuszko og?osi? raport o zwyci?stwie w bitwie pod Rac?awicami.

Na terenie gminy znajduje si? wiele pomnikw przyrody. Mi?dzy innymi w Kacicach znajduje si? ponad 100-letnia lipa w ogrodzie przy rezydencji pocysterskiej; w Nied?wiedziu 100-letnie platany, jesiony i lipy a w Smrokowie 100-letnie lipy na terenie nale??cym do szko?y.
(Ziemia Podkrakowska, pod. red. Roberta Lisowskiego, Krakw 2006, s. 107)

 
Po?ar w domu - S?omniki 1876 r.

W osadzie S?omnikach, w dniu 25 kwietnia piorun uderzy? w komin w domu Go?dkorna, a dostawszy si? do sieni zapali? stoj?ce tam dwie beczki nafty wszcz?ty st?d po??r mieszka?cy zasypaniem beczek ziemi? i nawozem st?umili (Gazeta Kielecka 1876, R. 7, nr 36).

 
Cudowne zjawisko - S?omniki 1876 r.

W dniu 3 sierpnia w S?omnikach, po zachodzie s?o?ca, widziany by? na niebie w stronie zachodniej krzy? blado-z?otego koloru, na chmurze czarnej, na ktrej niejako uwidocznia? si? wizerunek jakby zbawiciela rozpi?tego z zawieszon? g?ow? na praw? stron?. Znak ten b?yszcza? par? minut. Zjawisko to najpierw spostrzeg? Jan Kwieci?ski, mieszkaniec osady S?omniki, ktry ukaza? je wielu osobom. (Gazeta Kielecka 1876, R. 7, nr 64).

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości