Su?oszowa
Krzy?e i kapliczki przydro?ne w Gminie Su?oszowa

okadka ksizkiKsi??ka zosta?a wydana w 2010 roku i posiada 125 stron. Ze wzgl?du na brak wcze?niejszych opracowa?, informacje w niej zawarte pochodz? g?wnie z wywiadw z osobami maj?cymi wiedz? na temat istorii danych obiektw.

Celem pracy by?o dotarcie do jak najwi?kszej ilo?ci danych, kiedy powsta?a kapliczka/ krzy?, jaki by? cel powstania, dlaczego zosta?a zbudowana w tym, a nie w innym miejscu, kto by? jej konstruktorem. Do ka?dego opisu do??czone jest zdj?cie wykonane przeze mnie. Opracowanie zosta?o podzielone na trzy cz??ci: Su?oszowa, Wielmo?a, Wola Kalinowska. Ka?da cz??? opatrzona jest krtk? notk? historyczn? dotycz?c? wsi.

Ewelina ?agiewka

 
Su?oszowa - 1943 r.

W miesi?cu kwietniu 1943 r. we wsi Su?oszowie zosta?o zastrzelonych dwch nieznanych Polakw przez ?andarmw niemieckich, o to ?e przekroczyli granic? z Olkusza do Su?oszowy. Rozkaz do zastrzelenia wyda? porucznik ?andarmerii z Wolbromia Baumgarten. Miejsca zamieszkania jego nie ustalono.

W miesi?cu maju 1943 r. we wsi Su?oszowa zosta? zastrzelony jeniec armii czerwonej, uciekaj?cy z obozu z Niemiec. Je?ca tego zastrzeli? ?andarm Geze Wilhelm pochodz?cy z okolic Berlina.

Sprawozdanie z dokonanych morderstw przez Niemcw na terenie gminy Su?oszowa w czasie ich okupacji (materia? udost?pni?a W?adys?awa Ro? z Su?oszowej).

 
Wielmo?a - 1943 r.

W miesi?cu wrze?niu 1943 r. we wsi Wielmo?y zostali zastrzeleni przez Niemcw Lipa Jan, jego ?ona Apolonia oraz ich zi?? Kaleta Jan. Lipa Apolonia by?a wezwana przez Niemcw, aby wysz?a na podwrze i przed drzwiami mieszkania dosta?a strza? w ty? g?owy. Natomiast lipa Jan i Kaleta Jan byli wezwani, aby sobie wykopali grb, a gdy odmwili , zostali zastrzeleni. ?wiadkami tego zaj?cia by?a Lipa El?bieta, ktra by?a wwczas w domu Lipw. O co Lipowie zostali zamordowani tego nikt nie wie.

(Sprawozdanie z dokonanych morderstw przez Niemcw na terenie gminy Su?oszowa w czasie ich okupacji (materia? udost?pni?a W?adys?awa Ro? z Su?oszowej).

 
Wola Kalinowska - 1943 r.

W czasie II wojny ?wiatowej, we wsi dosz?o do aktu terroru, na szcz??cie nikt nie straci? ?ycia. Nie wiemy dlaczego torturowano - ......Jzefa, Kowalczyka Piotra oraz kilku innych osb, ktrych strasznie pobito i wieszano za r?ce przez ?andarmw niemieckich i policj? granatow?. ?andarmi, ktrzy urz?dowali na posterunku w Su?oszowej nazywali si? Eigler i Haim, z policji granatowej Guzik. Ci w?a?nie dokonywali terroryzowania ludno?ci w dniu 28 sierpnia 1943 r.

(Archiwum Pa?stwowe w Krakowie, sygn. UWK 401, s. 672.)

 
Po?ar zabudowa? ch?opskich - 1908 r

We wtorek [9 czerwca] o godz. 12 w nocy z niewiadomej przyczyny wynik? po?ar we wsi Su?oszowa w powiecie olkuskim. Spali?o si? 6 domw, 6 chleww, 2 stodo?y, ubezpieczone na 1410 rb., jak rwnie? wiele nieubezpieczonego ruchomego maj?tku, jak krowa, 2 ?winie, ziarna i gospodarczych narz?dzi za 2500 rb. (Gazeta Kielecka 1908, R. 39, nr 46).

 
Wydarzy?o si? w 1893 r. w Su?oszowej - zniszczenia w ko?ciele

We wsi Su?oszowa, powiatu olkuskiego sro?y?a si? gwa?towna burza z piorunami. Jeden piorun uderzy? w dzwonnic? ko?cieln?, obci?? tynk i okna potrzaska?. Drugi uderzy? w dach na ko?ciele, wpad? do wn?trza przez prezbiterium, przelecia? wzd?u? nawy i strzaska? pod chrem trzy filary, oraz gzymsy i rze?by wyz?acane. Szcz??ciem, ?e omin?? organy, jakie przed dwoma laty ufundowano (Gazeta Kielecka 1893, R. 24, nr 48)

 

W 2007 r. ukaza?a si? ksi??ka po?wi?cona dziejom Su?oszowej, wsi le??cej w p?nocno-zachodniej cz??ci powiatu krakowskiego. Su?oszowa jest po?o?ona w odleg?o?ci 37 km od Krakowa i 12 km od Olkusza, w pi?knej, malowniczej Dolinie Pr?dnika, w pobli?u Ojcowskiego Parku Narodowego. Od lat 60. XIX wieku Su?oszowa jest siedzib? gminy, ktr? tworz? obecnie so?ectwa: Su?oszowa I; Su?oszowa II; Su?oszowa III; Wielmo?a; Wola Kalinowska. Jest jedn? z najd?u?szych wsi w Polsce, liczy bowiem oko?o 10 km.

Ksi??ka o historii Su?oszowej zosta?a wydana na podstawie pracy doktoranckiej Kazimierza Rosia, ktry j? obroni? w 1979 roku. Autor, b?d?c mieszka?cem Su?oszowej, na pewno liczy? si? z tym, ?e kiedy? sw? prac? doktorsk? opublikuje w formie ksi??kowej. Niestety tak si? nie sta?o. Kazimierz Ro? zmar? kilka lat p?niej. Przez prawie trzydzie?ci lat praca o Su?oszowej znajdowa?a si? w bibliotece Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Krakowie oraz w domu rodzinnym autora. Dopiero staraniem ?ony Kazimierza Rosia, W?adys?awy i crki Gra?yny Safian, a tak?e dzi?ki ?yczliwo?ci kilkunastu osb, praca doktorancka o dziejach Su?oszowej w swej niezmienionej formie ukaza?a si? drukiem.

Dzieje Su?oszowej - to pierwsza ksi??ka po?wi?cona historii tej?e miejscowo?ci. To cenne ?rd?o informacji z ktrego mo?emy si? dowiedzie? o m. in. o pocz?tkach wsi, o sprawach gospodarki folwarczno-pa?szczy?nianej, obci??eniach feudalnych, dziejach ko?cio?a i parafii oraz szkolnictwa. Publikacja ta zawiera tak?e wiele wiadomo?ci o ?yciu codziennym mieszka?cw wioski. Dowiemy si? zatem jak ch?opi znosili ci??ary zwi?zane z podda?stwem i jak walczyli z wyzyskiem dzier?awcw. Zapoznamy si? z trudno?ciami z jakimi borykali si? mieszka?cy Su?oszowej i okolic w czasie cz?stych epidemii i nieurodzajw. Ksi??ka szeroko omawia tematy dotycz?ce powsta? narodowych, a tak?e czasy pierwszej i drugiej wojny ?wiatowej.

Mieszka?cy Su?oszowej, a tak?e wszyscy ci, ktrzy interesuj? si? histori? lokaln? otrzymali interesuj?c? publikacje, dokumentuj?c? dzieje wsi polskiej. Nale?y doda?, ?e zawiera ona tak?e liczne wzmianki o pobliskich miejscowo?ciach. Ksi??k? o Su?oszowej, opracowanej na bogatym materiale ?rd?owym czyta si? z prawdziwym zainteresowaniem, podziwiaj?c niew?tpliwy talent literacki autora i jego dobre przygotowanie badawcze. Polecam j? ka?demu, nie tylko mieszka?com Su?oszowej, ale tak?e wszystkim tym, ktrzy interesuj? si? dziejami ziemi podkrakowskiej.


Kazimierz Tomczyk

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości