Ciekawostki z przesz?o?ci z Krakowa
Kradzie? w ko?ciele - 1934 r.

20 sierpnia 1934 r. dokonano kradzie?y w ko?ciele OO Karmelitw, z kaplicy w ktrej mie?ci si? cudowny obraz Naj?wi?tszej Maryi Panny. Z?odzieje dostali si? do ko?cio?a wieczorem i w nocy rozpocz?li rabunek w kaplicy. Po wy?amaniu ram obrazu skradli znajduj?ce si? tam wota, z?ote i srebrne serca, medaliony i korale itp. Z obrazu Naj?wi?tszej Maryi Panny zabrali zawieszony na jej szyi z?oty ?a?cuch, a z sukienki okrywaj?cej jej posta? wy?upali wszystkie drogie kamienie Z?odzieje wyszli z ?upem prawdopodobnie rano, po otwarciu ?wi?tyni. (Gazeta Kielecka 1934, R. 65, nr 60).

 
?wi?tokradcy w ko?ciele na Ska?ce - 1937 r.

Krakw 26 [kwietnia 1937 r.] Ubieg?ej nocy niewy?ledzeni dotychczas sprawcy w?amali si? do ko?cio?a OO. Paulinw na Ska?ce i z gablotki przy jednym z bocznych o?tarzy skradli kilka cennych wotw. Policja przeprowadza energiczne dochodzenie. (Gazeta Kielecka 1937, R. 68, nr 114).

 
Skarb - 1894 r.

Na drodze do cmentarza krakowskiego, robotnicy pracuj?cy przy niwelacji chodnika natrafili w ziemi na du?y garnek nape?niony pieni?dzmi. Porzuciwszy ?opaty rzucili si? na ten skarb. W garnku znajdowa?y si? miedziane szel?gi, niestety tak zniszczone rdz?, ?e prawie ?adnej warto?ci nie mia?y. (G?os Narodu 1894, nr 64).

 
Straszny cios - 1893 r.

Znany w szerszych kolach Krakowa, w?a?ciciel Prokocimia w powiecie wielickim p. Jzef Grodzicki, zosta? zawiadomiony przez policj? monachijsk? , ?e syna jego, Aleksandra, przebywaj?cego tam?e w Akademii sztuk pi?knych, znaleziono w tych dniach zabitego w okolicy Monachium. () Zw?oki m?odego, gdy? zaledwie 24 lat licz?cego Grodzickiego, zostan? sprowadzone do Krakowa i pochowane w grobie rodzinnym. (G?os Narodu 1893, nr 14).

 

Z tutejszego krymina?u uciek?o przed kilkunastoma dniami pi?ciu ptaszkw. Czterech pochwycono i umieszczono napowrt w klateczce. U?ycie wolno?ci spodoba?o si? tak?e innym aresztantom. Przygotowali oni sobie dnia 13 b, m. przybory do ucieczki , jeden nawet przepi?owa? kajdanki, ale czujno?? dozorcw udaremni?a ucieczk?. Skoro uciekinierw prowadzono do innych ka?ni, reszta wi??niw podnios?a przera?liwy krzyk, pocz??a dobija? si? do drzwi i do okien. Atoli widok bagnetw przyby?ego wojska przywrci? spokj. Nast?pny dzie? przeszed? spokojnie, b o brykaj?cym odj?to troch? obroczku. (Prawda 1898 nr 17.

 
?wi?tokradztwo w katedrze na Wawelu - 1910 r.

Z o?tarza Pana Jezusa w katedrze na Wawelu skradziono dwa ma?e z?ote wota, dwa pier?cionki i dwa sznurki korali, ??cznej warto?ci oko?o 400 koron. Do katedry spieszy?o sporo osb i modli?o si? przed cudownym Panem Jezusem; ?lady kradzie?y s? zupe?nie niewidoczne, gdy? zerwan? zas?on? przypi?to napowrt, a braku wotw zauwa?y? niepodobna. Uszkodzony krucyfiks oddano do naprawy. S?u?ba ko?cielna oraz robotnik, zaj?ty w katedrze przy zak?adaniu paj?kw podaj?, i? we ?rod? po po?udniu widzieli w katedrze m?odego cz?owieka, pilnie ogl?daj?cego o?tarz Pana Jezusa; m??czyzna w mia? palec owini?ty bia?? matery?, jakby po odniesionem skaleczeniu. Rysopis owego m??czyzny podano dyrekcyi policyi. (Prawda 1910 nr 47).

 

Popisowi pobili policyanta. Pobr do wojska rekrutw z okolicznych wsi wywo?uje co roku zaj?cia na wi?ksz? skal?. Wczoraj po po?udniu jeden z poborowych biega? po Kleparzu z no?em, a ?e by? podchmielony, wi?c ?atwo mog?o przyj?? do nieszcz??cia. Policyant aresztowa? parobka, a ten rzuci? si? na niego z no?em; na pomoc aresztowanemu pospieszy?a gromada innych popisowych parobkw, odbijaj?c towarzysza. Parobcy pobili policyanta; ma on nawet ?lady ludzkich z?bw na r?kach. Napastnicy odbili wi??nia. (Prawda 1908, nr 22).


 

Krakw. Odby?a si? ponowna prba z armat? do rozbijania chmur gradowych, urz?dzona przez biuro techniczne wybuchowe. Jeden nabj, zawieraj?cy 180 gramw prochu armatniego daje tak? si??, ?e pier?cie? powietrza rozbija zwyk?e chmury, id?ce w wysoko?? 1200 metrw do 1400 metrw tak, ?e pokazuje si? czyste niebo. Rezultat ten jest dla naszego kraju niewystarczaj?cy, bo u nas chmury gradowe si?gaj? do wysoko?ci 2000 m. nale?y t?dy obmy?le? silniejszy materia? wybuchowy (Prawda 1901 nr 10).

 
Zaludnienie w 1912 r.

Wielki Krakw. Po przy??czeniu do Krakowa gmin okolicznych, wraz z P?aszowem, liczy Krakw 160 tysi?cy ludno?ci, w czem za?oga wojskowa dochodzi do 10 tysi?cy osb,. M??czyzn liczy ca?y Krakw 78 tysi?cy, a kobiet o dwa tysi?ce wi?cej. ?ydw jest 33 i p? tysi?ca (Prawda 1912, nr 11)

 
Wydarzy?o si? w 1905 r.

Meteor nad Krakowem. Po wczorajszej burzy och?odzi?o si? cokolwiek powietrze, dlatego wiele osb wybra?o si? wieczorem na B?onia, ku parkowi Jordana, by odetchn?? od?wierzonem powietrzem. Oko?o godziny 9 2/4 wieczorem pojawi? si? nagle silny blask wype?niaj?c ca?y horyzont i roz?wietlaj?c ca?? okolic?. Blask by? tak silny, ?e przypomina? najsilniejsze b?yskawice w?rd gwa?townych burz podczas ciemnej nocy. Wiele osb widzia?o olbrzymi meteor lec?cy od zachodu ko?o mogi?y Ko?ciuszki po chwili meteor zgas?.

Rwnie? w Poznaniu pojawi? si? onegdaj meteor. [Dziennik Pozna?ski] pisze: wspania?e zjawisko zauwa?yli?my wczoraj wieczorem podczas przeci?gaj?cej burzy. O godzinie 10 minut 20 ogromna kula ognista zjawi?a si? w?rd ciemnych chmur, p?dz?c 2 do 3 sekund z po?udnia ku p?nocy, poczem rozprys?a si? na 7 promieni spadaj?cych w rodzaju rakiet ku ziemi, z ko?ca ka?dej takiej rakiety posypa? si? deszcz ognisty. Ca?e zjawisko trwa?o mo?e 5 do 6 sekund i towarzyszy? mu grzmot ci??ki. (Czas 1905, R. 58, nr 149).

 
Wydarzy?o si? w 1914 r.

Odkrycie na Wawelu. W ubieg?ym tygodniu w izbach parterowych zachodniego skrzyd?a zamku wawelskiego przy robotach restauracyjnych w g??boko?ci metra znaleziono 5 szkieletw ludzkich, a mianowicie w jednym rogu szkielet m??czyzny, kobiety i dziecka, w drugim za? kobiety i dziecka. Szkielet m??czyzny z?o?ony by? w skrzyni, czy te? w trumnie, a po?o?enie trumny wskazywa?o na to, ?e nad ni? wzniesiono mur gotycki. Ciekawe to odkrycie ?wiadczy o ?redniowiecznym przesadzie, na podstawie ktrego wznoszono mury nad zw?okami. (Piast 1914, nr 18)

 
Wydarzy?o si? w 1892 r.

W Krakowie i jego okolicach szerzy si? w sposb epidemiczny ospa naturalna, do tego stopnia, ?e dla chorych utworzono specjalny szpital, dawniej czasowy choleryczny. Do s?siednich wiosek P?aszowa, Nowej i Czarnej wsi wys?ano specjalnych lekarzy. (Gazeta Kielecka 1892, R. 23, nr 102).

K. Tomczyk

 
Dzia?o si? 100 lat temu

Pielgrzymka na jubileusz Ojca ?w. do Rzymu, w liczbie sze?ciuset kilkudziesi?ciu osb wyruszy?a z Krakowa pod przewodnictwem ks. pra?ata Smoczy?skiego, proboszcza ko?cio?a ?w. Floriana. W pielgrzymce bierze udzia? 50 ksi??y.

(Gazeta Kielecka)

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151328

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości