Ciekawostki z przesz?o?ci ze ?wiata
Ch?opi nie pozwolili zgasi? po?aru - 1935 r.

We wsi Kozienice na Wile?szczy?nie wybuch po?ar spowodowany uderzeniem pioruna. Gdy przyby?a stra? po?arna by gasi? po?ar, ch?opi nie dopu?cili stra?akw do gaszenia ognia. Stra?acy musieli sta? bezczynnie i patrze? jak p?on??y zabudowania. Okaza?o si?, ?e w tej okolicy panuje przes?d, ?e nie wolno gasi? po?aru powsta?ego od pioruna, poniewa? po?ar taki jest wyrazem gniewu Bo?ego. (G?os Narodu 1935, nr 242).

 
Odkopanie mamuta.- Rosja 1934 r.

Odkopanie mamuta. Na Syberii w pobli?u Irkucka odkopano doskonale zachowanego mamuta, ktry le?a? w glinie par? metrw pod powierzchni?. Zwierze zakonserwowa?o si? znakomicie, tak ?e nawet mzg nie jest uszkodzony, k?y przedpotopowego olbrzyma mierz? 213 cm. d?ugo?ci. Mamut zostanie przewieziony do muzeum paleontologicznego w Moskwie i b?dzie zabalsamowany. (Gazeta Kielecka 1934, R. 65, nr 2).

 

Na grze Takuszan w strefie walk, w pobli?u granicy korea?skiej, oddzia? wywiadowczy japo?ski znalaz? zw?oki zmarzni?tych 380 ?o?nierzy chi?skich. ?o?nierze ci stali na posterunkach trzymaj?c kurczowo w r?kach karabiny. Jak przypuszczaj? ?o?nierze ci nale?eli do grupy z?o?onej z 400 ludzi, ktra ?cigana przez Japo?czykw uciek?a na szczyt gry i stawia?a w ci?gu 1 i p? dnia zaci?ty opr. Z nastaniem mrozw nast?pi?o na froncie uspokojenie. Japo?czycy zdziwieni milczeniem ?o?nierzy chi?skich, wys?ali wywiadowcw, ktrzy dokonali tego odkrycia () Gazeta Kielecka, 1933, R.64, nr 7.

 
Letarg - Meksyk 1909 r.

Z City of Mexico donosz? do pism ameryka?skich, ?e zmar? niejaki Teofil Buenostro z Morelia. W czasie modlitw nad cia?em zmar?y podnis? si? nagle i wyskoczy? z trumny. W?rd obecnych, ktrzy licznie zgromadzili si? w domu nieboszczyka powsta?a panika. Rzucono si? w pop?ochu do ucieczki, przyczem pewn? staruszk? zdeptano na ?mier?, a kilka osb zosta?o ci??ko poranionych. (Czas 1909, nr 180 (10 VIII) [2].)

 

Od kilku ju? lat kr??y po dziennikach ameryka?skich wiadomo??, ?e Polak, nazwiskiem, ?egle?, wynale?? mia? mi?kkie, do tkaniny bitej podobne pancerze, ktrych nawet kulami z ostro bij?cej broni przebi? niepodobna. Obecnie donosz? z Chicago, ?e czyniono tam prby z pancerzami ?eglenia i uzyskano jak najlepsze wyniki. Prby odby?y si? dnia 6 wrze?nia przy ul Randulf, w pr?nej szopie. Naczelnik policji chicagowskiej i kilku urz?dnikw brali udzia? w prbach. Pancerz stanowi?a tkanina na p? cala gruba. Strzelano do niej z rewolwerw rozmaitego systemu, lecz nie naruszono pancerza. Wskutek ?wietnego wyniku prb, uchwali?a rada miejska na wniosek radnego Smlskiego, aby komitet finansowy zaopatrzy? policj? w Chicago w pancerze ?eglenia. (Prawda 1899, nr 28).

 

W Malechowie, pod Lwowem, uderzy? piorun w stodo??. W jednej chwili powsta? gro?ny po?ar. Ze Lwowa jednak przyby?a w tej chwili, dzielna lwowska stra? po?arna, aby s?siadw- w?o?cian ratowa?. W?o?cianie malechowscy nie tylko nie chcieli pomaga? stra?y po?arnej, ale przeciwnie, przeszkadzali w gaszeniu ognia, dlatego, ?e to ogie? od pioruna, wi?c go gasi? nie wolno. Dopiero dzielny proboszcz malechowski, ks. Serwacki, przy pomocy wjta, by? wstanie sk?oni? w?o?cian malechowskich do jakiej takiej pomocy. (Prawda 1899, nr 23).

 
Narzeczony z 27 dzie?mi - Stany Zjednoczone 1920 r.

Narzeczony z 27 dzie?mi. W jednym z ameryka?skich miasteczek Cryptal Spryngs w stanie Missouri, wywo?a? niebywa?? sensacj?, ?lub pewnej pary, z?o?onej z oblubie?ca licz?cego 60 wiosen, potrjnego wdowca z 27 dzie?mi i oblubienicy, ktra tak?e ?lubowa?a ju? trzykrotnie swym zmar?ym ma??onkom, wierno?? i pos?usze?stwo, wnosz?c czwartemu z rz?du w posagu szesna?cioro pociech. Nowo za?lubiona para wkroczy?a we wsplne ognisko domowe w towarzystwie 43 dzieci, z ktrych niektre tak?e ju? maj? w?asne ogniska domowe i liczne latoro?le. Dzienniki ameryka?skie zaznaczaj? z humorem, ?e uczta weselna obfitych w dzieci oblubie?cw z Cryptal Spryngs by?a jedyn? z najha?a?liwszych, mo?e nie tylko w stanie Missouri, ale prawdopodobnie i w ca?ej Ameryce. ( Prawda 1920, nr 16).

 
Ofiary ciemnoty - Rosja 1913 r.

Ofiary ciemnoty. W Rosyi, we wsi Bie?oje, w powiecie kresteckim zgin??o bez ?ladu dwch ma?ych ch?opczykw. Po paru dniach poszukiwa? znaleziono ich trupy w lesie ; z obu wyj?te by?y cz??ci zawieraj?ce t?uszcz. Zamordowano ich, aby porobi? z ich t?uszczu ?wieczki, ktre wed?ug zabobonu z?odziejskiego maj? mie? w?asno?? czapki niewidki. ?ledztwo w toku. (Prawda 1913, nr 5).

 
Dziwny przypadek choroby - Francja 1882 r.

Dziwny wypadek katalepsyi zdarzy? si? niedawno w jednym ze szpitali w Rouen. Pewna kobieta, ju? od szesnastu dni ?pi snem kataleptycznym, z ktrego budzi si? podczas nocy, zaledwie na kilka chwil, i przyj?wszy wtedy lekki posi?ek, znajduj?cy si? tu? przy niej, zapada znw w g??boki letarg.; przy czem zwraca uwag? na ten szczeglny objaw, ?e r?ce i nogi ?pi?cej s? zupe?nie sztywne, Kobieta owa ma lat 37. Przed czternasty laty, dotkni?ta zosta?a po raz pierwszy, t? osobliwsz? chorob?. Niekiedy przez par? lat nie nawiedza jej sen letargiczny, ale bywa te?, ?e kryzysy powtarzaj? si? bardzo pr?dko jeden po drugim. (Gazeta Kielecka 1882, R. 13, nr 3).

 
Najstarszy z?odziej - Stany Zjednoczone - 1905 r.

Najstarszy z?odziej. W Nowym Jorku przechwycono na gor?cym uczynku kradzie?y 104-letniego starca, Jerzego Walkera. By? on ju? niezliczone razy karany wi?zieniem i temu przypisuje sw? d?ugowieczno??. Jak bowiem wyrazi? si? na policji, we wi?zieniu ma si? spokj, regularny tryb ?ycia i urz?dzenia zdrowotne, na ktre nie sta? biedakw (Prawda 1905 nr 5).

 
Niezwykle liczna rodzina - Stany Zjednoczone 1901 r.

W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, Kentukki mieszka ?yd handlarz, Lewi Bresson, ktry obecnie liczy 65 lat, a by? 41 razy ojcem. Z liczby tej ?yje 36 dzieci. Pierwsza ?ona obdarowa?a go 7 razy bli?ni?tami, druga trzy razy trojaczkami, i 2 razy po 1 dziecku. Trzecia ?ona wyda?a na ?wiat jednego tylko potomka. Bresson jest do?? maj?tny i posiada 100 akrw ziemi, ktr? uprawiaj? tylko jego w?asne dzieci (Prawda 1901 nr 31).

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151325

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości